โครงการเพื่อเสริมทักษะด้านนวัตรกรรมและความคิดสร้างสรรค์ CREATIVE THINKING & INNOVATION WORKSHOP วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร

        เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและปลูกฝังแนวคิดความเป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการให้กับนิสิต เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความสามารถ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และฝึกทักษะการทำงานกลุ่มท่ามกลางความหลากหลาย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเชิงอุตสาหกรรม ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้นิสิตในการเข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมงระดับภูมิภาค (University Competition) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561 และระดับประเทศ (National Competition) 
        ขอบคุณข้อมูลจาก facebook :  24 Hours of Innovation Thailand