งานอบรมเทคนิคการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลพิจิตร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

 ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจำนวน 5 คน ได้แก่ น.ส.นิรชา เขียวหลาน รหัสนิสิต58362469, นายพิชากร เสเรีอรุโณ รหัสนิสิต 58362629, นายสมชาย เมอแล รหัสนิสิต 58362841, นายธีรภัทร ปรัชญานนท์ รหัสนิสิต 58362407, นายปรีชา ปัญญาเครือ รหัสนิสิต 58362544เป็นวิทยากรในงานอบรมเทคนิคการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลพิจิตร ในวันที่  31 สิงหาคม 2561