ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห เป็นวิทยากรในงานอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน(Training) และเยี่ยมชมอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในกลุ่มจังหวัด(Site Visit)

 ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และผศ.ดร.อัครพันธ์  วงศ์กังแห  เป็นวิทยากรในงานอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน(Training) และเยี่ยมชมอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในกลุ่มจังหวัด(Site Visit).โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จ.พิษณุโลก และสภาอุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ์.วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ บริษัท บุณยเกียรติไอศกรีม จำกัด จ.เพชรบูรณ์