โครงการบูรณาการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูง เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

        การประชุมความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างนักวิจัยประเทศญี่ปุ่น กับคณะนักวิจัยจากประเทศไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์  หัวข้อโครงการบูรณาการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูง (ADAP-T) เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม EN617 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร