การประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560

       ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา จัดโครการการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑิราณี    

3. ขำล้ำเลิศ ดร.อุบลวรรณ   ปฐมวงษ์กฤท

1
2
Next