โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ครั้งที่ 21

              เมื่อวันที่ 7-21 กรกฎาคม 2561  ชมรมวิชาการ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ครั้งที่ 21  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์   โดยมีกิจกรรม ดังนี้
              -กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานแก่นิสิตชั้นปีที่ 1
              -กิจกรรมนับทนาการ
              -กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ
              -กิจกรรมแรลลี่
              -กิจกรรมชมรอาคารปฎิบัติการของคณะฯ และชมมหาวิทยาลัยนเรศวร