โครงการ Gear Seed ตอนรักครั้งใหม่

                 เมื่อวันที่ 29 -31  กรกฎาคม 2561  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการ Gear Seed  ตอนรักครั้งใหม่   โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 -รับฟังบรรยายหัวข้อ   "กิจกรรมกับการเรียน" ,การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมฐาน 11 ฐาน

กิจกรรมสานสัมพันธ์เป็นหนึ่ง

กิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์ 6 ฐาน

พิธีบายศรีสู่ขวัญ  

กิตจกรรม ผูกข้อต่อแขน ผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์1
2
3
Next