โครงการสัมมนาผู้นำ

              เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2561  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำ
 โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต   
        บรรยาย แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ 
        บรรยาย แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าวัสดุในโครงการ
        บรรยาย เอกสารและแบบฟอร์มต่าๆ เกี่ยวกับการจัดโครงการ
        บรรยาย เกณฑ์การประเมิน ประจำปีการศึกษา 2561 และผลการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2560 
       การนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) และการนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) 
       โดย ประธานสโมสรนิสิต   คนเก่า/ใหม่
              ประธานชมรมวิชาการ  คนเก่า/ใหม่
              ประธานชมรมช่างก่อสร้างน้อย คนเก่า/ใหม่
              ประธานชมรมโรบอท
              ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
              ประธานชมรมยานยนต์


1
2
3
Next