วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้บริหารและบุคลากร ทำการสักการะบูชาองค์พระวิษณุกรรม ณ บริเวณลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น พร้อมทั้งบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำการสักการะบูชาองค์พระวิษณุกรรม ณ บริเวณลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์