คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานกิจกรรม open house ประจำปี 2561 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพิษณุโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานกิจกรรม open house ประจำปี 2561 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพิษณุโลก ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน