สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 5 ส. ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 5 ส. ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม