นิสิตคณะวิศวกรรมศาสร์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขัน อากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting) วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ Hall 9 ,IMPACT Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายประเทือง โมราราย ตำแหน่งครูช่างเทคนิค ได้พานิสิตคณะวิศวกรรมศาสาตร์ประกอบด้วย
1. นายกิตตินันท์ มากล้น รหัสนิสิต 59360396 
2. นายประเสริฐ โรจน์ธนากร  รหัสนิสิต  59363120  
นิสิตชั้นปีที่ 3    สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   เข้าร่วมการแข่งขันแข่งขัน อากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting)  เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานโดรน  รวมถึงการเพิ่มนวัตกรรมเทคโนโลยี ให้โดรนมีความฉลาดและช่วยเหลืองานตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ได้มากขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 2  พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ Hall 9, IMPACT Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ในนามชื่อทีม Multiple Times NU ประกอบด้วยสมาชิกทีม จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นายกิตตินันท์ มากล้น นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3
2. นายประเสริฐ โรจน์ธนากร นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 
3. นางสาวบัวสวรรค์ สุขประเสริฐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชั้นปีที่ 3
โดยมีทีมผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 22 ทีมจากทั่วประเทศ