คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัย นเรศวร