ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น "ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ทางการศึกษาและสังคม"

 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น "ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ทางการศึกษาและสังคม" จากสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี