ดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ชีวมวล วิทยาลัยพลังงาน รายวิชาสัมมนา นิสิตปี 4

 ดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ชีวมวล วิทยาลัยพลังงาน รายวิชาสัมมนา นิสิตปี 4 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ วิศวกรรมเคมี นำโดย ผศ ดร ปาจรีย์ ทองสนิท และ รศ ดร สมร หิรัญประดิษฐกุล เมื่อวันที่ 13 พย 2561 ขอขอบคุณ ผศ ดร ฉันทนา พันธุ์เหล็ก วิทยากรผู้บรรยาย