ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ลงนามในสัญญาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เริ่มดำเนินโครงการในวันที่ 1 มีนาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 

1
2
Next