การให้บริการให้คำปรึกษาให้กับสถาณประกอบการในเรื่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ (Energy Points)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ลงนามในสัญญาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เริ่มดำเนินโครงการในวันที่ 1 มีนาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
โดยมีทีมวิศวกรที่ปรึกษาดังต่อไปนี้

1. ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

2. ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

3. ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

4. ดร.ปองพันธ์ โอทกานนท์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

5. น.ส.แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ ตำแหน่ง เลขานุการโครงการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ (Energy Points) สนับสนุนโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้ การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบพลังงาน (Energy Man) การกำหนดแผนงานอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานทั้งแบบที่ใช้เงินลงทุนและไม่ใช่เงินลงทุน ฯลฯ ทั้งนี้ ในโครงการนี้ผู้ประกอบการจะได้รับเงินทุนสนับสนุนถึง 30% ในการดำเนินการมาตรการการอนุรักษ์พลังงานตามที่ที่ปรึกษาเสนอ

โดยมีบริษัทตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 บริษัท

1
2
Next