การเยี่ยมเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์

 1) Prof.Kevin Fynn, Head of School

Electrical Engineering, Computer and

Mathematical Sciences, Curtin Universityฯ

กับ

2) ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ ว.ส.ท.

ได้เข้ามาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยมี

3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

(ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล)

4) ดร.กรกฎ นุสิทธิ์

5) หน.สนง.เลขานุการคณะ

(คุณจำรัส ปลากัดทอง)

6) คุณประโพธ พรวนต้นไทร และ

7) คุณรุ่งนภา ท่วมไธสง

ให้การต้อนรับ ณ เวลา 16.30 น.

ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561