การอบรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า Seminar ECTI CARD 2018

 
ในหัวข้อ: "Smart Grid Stability Control by Wind and Solar"

วิทยากรโดย: ศ.ดร.อิสระชัย งามหรู (สจล.)

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2561

สถานที่: ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่มีข้อมูล