ประเภท : หมวดหมู่ :

โครงการ Gear Seed ตอนรักครั้งใหม่

โครงการ Gear Seed ตอนรักครั้งใหม่

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ครั้งที่ 21

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ครั้งที่ 21

การประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560

การประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560

โครงการบูรณาการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูง เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

โครงการบูรณาการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูง เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

 ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และผศ.ดร.อัครพันธ์  วงศ์กังแห  เป็นวิทยากรในงานอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน(Training) และเยี่ยมชมอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในกลุ่มจังหวัด(Site Visit)

ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห เป็นวิทยากรในงานอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน(Training) และเยี่ยมชมอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในกลุ่มจังหวัด(Site Visit)

งานอบรมเทคนิคการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลพิจิตร ในวันที่  31 สิงหาคม 2561

งานอบรมเทคนิคการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลพิจิตร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

เปิดสำนักงาน Shinshu University

เปิดสำนักงาน Shinshu University

โครงการเพื่อเสริมทักษะด้านนวัตรกรรมและความคิดสร้างสรรค์ CREATIVE THINKING & INNOVATION WORKSHOP วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการเพื่อเสริมทักษะด้านนวัตรกรรมและความคิดสร้างสรรค์ CREATIVE THINKING & INNOVATION WORKSHOP วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานครบรอบ 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15-18 สิงหาคม 2561

งานครบรอบ 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15-18 สิงหาคม 2561

ภาพโครงการอบรมการออกแบบและผลิตสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมสำหรับสัตว์ทดลองจากเส้นใยธรรมชาติ

ภาพโครงการอบรมการออกแบบและผลิตสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมสำหรับสัตว์ทดลองจากเส้นใยธรรมชาติ

โครงการปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครองคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 25) ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครองคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 25) ประจำปีการศึกษา 2561

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ แถลงข่าวเปิดตัวแม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูก สำหรับการรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียม

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ แถลงข่าวเปิดตัวแม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูก สำหรับการรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียม