ประเภท : หมวดหมู่ :

ภาพบรรยากาศงาน Ascent 22 -24 พฤศจิกายน 2560

ภาพบรรยากาศงาน Ascent 22 -24 พฤศจิกายน 2560

ประชุม คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่2/2560

ประชุม คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่2/2560

โครงการครอบครูพระวิษณุกรรม

โครงการครอบครูพระวิษณุกรรม

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิต

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิต

โครงการลอยกระทง

โครงการลอยกระทง

โครงการ 5 ส

โครงการ 5 ส

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมคณะทำงานร่าง มคอ.1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุมคณะทำงานร่าง มคอ.1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี 2560 ณ วัดศรีรัตนาราม (จูงนาง)

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี 2560 ณ วัดศรีรัตนาราม (จูงนาง)

กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธานสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40  เข้าร่วมประชุม คณะทำงานร่วมระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ งประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือและหลักเกณฑ์การจัดศูนย์ทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร

ประธานสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 เข้าร่วมประชุม คณะทำงานร่วมระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ งประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือและหลักเกณฑ์การจัดศูนย์ทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr.Rajgopal Sashti

คณะวิศวกรรมศาสตร์หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr.Rajgopal Sashti