ประเภท : หมวดหมู่ :

โครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 26

โครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 26

ประชุมเชิงปฏิบัติการ SERVIR-Mekong วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ SERVIR-Mekong วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเสวนาวิชาการ และ รับฟังข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 หัวข้อแนวทางการกำหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

สถานความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเสวนาวิชาการ และ รับฟังข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 หัวข้อแนวทางการกำหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล  ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล”

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล”

บริษัท  NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD ขอเข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

บริษัท NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD ขอเข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

โครงการ Triple T Junior Camp ครั้งที่ 17

โครงการ Triple T Junior Camp ครั้งที่ 17

บริษัท โอแก๊ส โซลูชั่นส์ ประเทศไทย จำกัด  ขอเข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทและรับสมัครงานนิสิต วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

บริษัท โอแก๊ส โซลูชั่นส์ ประเทศไทย จำกัด ขอเข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทและรับสมัครงานนิสิต วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการออกฝึกงานประจำภาคฤดูร้อนนิสิต ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการออกฝึกงานประจำภาคฤดูร้อนนิสิต ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

ผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 2 สถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น ในสาขาอิเล็กทรอนิดส์กำลัง (PE) จากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

ผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 2 สถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น ในสาขาอิเล็กทรอนิดส์กำลัง (PE) จากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

ภาพบรรยากาศ เปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศ เปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรณคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรณคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โครงการจัดการแข่งขันการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เบียร์เกม ครั้งที่ 2

โครงการจัดการแข่งขันการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เบียร์เกม ครั้งที่ 2