* keyword

ประเภท : หมวดหมู่ :

คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ESPReL NU) เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ESPReL NU) เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ทางด้านการทำวิจัยด้วยสภาวะโลกร้อนและการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ทางด้านการทำวิจัยด้วยสภาวะโลกร้อนและการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

อบรมคอนกรีต ของภาคโยธา Cpac 12 ต.ค.59

อบรมคอนกรีต ของภาคโยธา Cpac 12 ต.ค.59

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS จัดบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS จัดบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับรองหลักสูตรโยธา 10 ก.พ. 2559

รับรองหลักสูตรโยธา 10 ก.พ. 2559

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้ารับการตรวจเพื่อรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้ารับการตรวจเพื่อรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การบรรยาย เรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

การบรรยาย เรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

การบรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง “การเกิดธรณีพิบัติภัยและการป้องกันโดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ”

การบรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง “การเกิดธรณีพิบัติภัยและการป้องกันโดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ”