* keyword

ประเภท : หมวดหมู่ :

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล Best Paper ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล Best Paper ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา รับรางวัล Thai TCA Senior project Awards

นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา รับรางวัล Thai TCA Senior project Awards

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัล  Smart Start Idea By GSB Startup กับโจทย์ประจำเดือน เมษายน 2562  ในการประกวด IDEA WoW สร้างสรรค์ธุรกิจพิชิต ASEAN

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัล Smart Start Idea By GSB Startup กับโจทย์ประจำเดือน เมษายน 2562 ในการประกวด IDEA WoW สร้างสรรค์ธุรกิจพิชิต ASEAN

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยภัคฐ์  มั่นคงเศวตวงศ์  นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คว้ารางวัลบทความดีเด่น ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน  Oral Presentation  ในการประชุมวิชาการ International conference on science, engineering and Technology ICSET ณ ประเทศสิงคโปร์   ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลบทความดีเด่น ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ International conference on science, engineering and Technology ICSET ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ YECC 2019

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ YECC 2019

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้รับรางวัลโครงการวิจัย ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้รับรางวัลโครงการวิจัย ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ผู้เสนอผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ผู้เสนอผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18

ขอแสดงความยินดีกับนายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2561  จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

ขอแสดงความยินดีกับนายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2561 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น "ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ทางการศึกษาและสังคม"