* keyword

ประเภท : หมวดหมู่ :

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสร์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขัน อากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting) วันศุกร์ที่ 2  พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ Hall 9 ,IMPACT Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสร์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขัน อากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting) วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ Hall 9 ,IMPACT Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีเด่นประจำปี 2561

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีเด่นประจำปี 2561

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีประจำปี 2561

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลในการประกวด ROBOT DESIGN CONTEST ครั้งที่ 11 ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลในการประกวด ROBOT DESIGN CONTEST ครั้งที่ 11 ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561

ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นจาก สกว.

ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นจาก สกว.

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronics Circuit Contest 2018: YECC 2018) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ที่จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronics Circuit Contest 2018: YECC 2018) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ที่จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2560 จากกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราขฯ สยามมกถฏราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2560 จากกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราขฯ สยามมกถฏราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

โครงการลอยกระทง

โครงการลอยกระทง

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและ อาจารย์ ผศ.ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา ที่ได้รับรางวัลใน งานดิจิทัลไทยแลนด์บิกแบงค์ 2017

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและ อาจารย์ ผศ.ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา ที่ได้รับรางวัลใน งานดิจิทัลไทยแลนด์บิกแบงค์ 2017

ทีมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560

ทีมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุน พวอ. ที่มี

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุน พวอ. ที่มี

รางวัล Young innovator awards จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รางวัล Young innovator awards จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล