* keyword

ประเภท : หมวดหมู่ :

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชุลีพรย์ ป่าไร่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 Research, Invention, and Innovation Congress  (RI2C 2019)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชุลีพรย์ ป่าไร่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2019)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่านารีศรีสตรีวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่านารีศรีสตรีวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ DigiWar 2019

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ DigiWar 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Poster Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Poster Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

นิสิตปริญญาเอก ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน

นิสิตปริญญาเอก ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ ในการเข้าประกวดโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต (GE Appreciation day) ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการเข้าประกวดโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต (GE Appreciation day) ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้กลุ่มงานวิจัยเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว.ปี 2562 ( TRF Congress2019 )

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้กลุ่มงานวิจัยเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว.ปี 2562 ( TRF Congress2019 )

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในงาน APIC-IST 2019

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในงาน APIC-IST 2019

นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการ RDC2019

นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการ RDC2019

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นิสิตได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นิสิตได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562