บุคลากร
     

:: นุชนารถ   จันทร์มาก      เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-3951

*เว็บไซต์ : -
1. วิทยานิพนธ์
      - จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
      - ตรวจสอบแบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
      - ตรวจสอบคำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
      - ตรวจสอบแบบอนุมัติผลการพิจารณาโคร่งร่างวิทยานิพนธ์
      - ตรวจสอบแบบอนุมัติจัดทำประกาศโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อดำเนินการวิจัย
      - ตรวจสอบแบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
2. การสอบวัดคุณสมบัติ
      - แจ้งขั้นตอนการรับสมัครสอบ
      - แจ้งข้อมูลการสอบ
      - แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
      - แจ้งผลการสอบ
3. การสอบประมวลความรู้
      - แจ้งขั้นตอนการรับสมัครสอบ
      - แจ้งข้อมูลการสอบ
      - แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
      - แจ้งผลการสอบ
4. ทุนระดับบัณฑิตศึกษา
      - เปิดรับสมัครทุน
      - จัดประชุมและดำเนินการในการพิจารณาทุน
      - จัดทำประกาศ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติในการให้และรับทุน
      - จัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นิสิตจนจบหลักสูตร
5. โครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา
      - จัดทำกำหนดการและขั้นตอนต่างๆ ในโครงการ
      - ทำหนังสือเชิญ ผู้บริหารและคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ
      - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน
      - นำเสนอภาพรวมหน่วยบัณฑิตศึกษาในวันงาน
6. คณาจารย์บัณฑิตศึกษา
      - แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
7. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
8. คำร้องทั่วไป
9. ติดตามความก้าวหน้าระดับบัณฑิตศึกษา
      - การแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
      - การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
      - การอนุมัติให้นิสิตดำเนินการทำวิจัย
      - การสอบวิทยานิพนธ์
      - การส่งเล่มฉบับสมบูรณ์
      - การนำเสนอ/การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
      - การสำเร็จการศึกษา
  วิศวกรรมสาร (ปีละ 2 ฉบับ คือ ม.ค.-เม.ย. และ ก.ย.- ธ.ค.)
1. เปิดรับบทความ
2. ส่งบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณาคุณภาพบทความในเบื้องต้น พร้อมเสนอผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ (3 ท่าน)
3. ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อส่งบทความ
4. รวบรวมและจัดพิมพ์สรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อส่งให้เจ้าของบทความปรับแก้
5. ส่งบทความให้กองบรรณาธิการตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์
6. จัดรูปแบบบทความก่อนส่งให้โรงพิมพ์
7. เบิกจ่ายค่าอ่านบทความ /ค่ารูปเล่ม
8. จัดส่งวารสารฯ ให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา
1. หนังสือราชการภายใน ภายนอก
2. จัดทำคู่มือนิสิต
3. งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา