บุคลากร
     

:: นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง        เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4007

*เว็บไซต์ : -
1. งานรับเข้านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. คำร้อง ใบเกรด ให้คำแนะนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
3. ดูแลรายวิชาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
4. งานสถาบันอื่นมาดูงานฯระดับบัณฑิตศึกษา
5. ดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน (บัณฑิตศึกษา)
6. โครงการตามแผนฯ อาทิ โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิต โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและต่างชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ /I RASTE
1. งานวิเทศสัมพันธ์
1. MOU ในและนอกประเทศ
2. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย