คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกำหนดเป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 7
      เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2537 ได้จัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกับการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งนี้ได้เปิดทำการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
      ในปี พ.ศ.2538 ได้จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
      ในปี พ.ศ.2539 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้น โดยขึ้นอยู่กับภาควิชาวิศวกรรมโยธา
      ในปี พ.ศ.2540 ได้จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ขึ้นและเปิดทำการสอนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      ในปี พ.ศ.2541 ได้จัดตั้งโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
      ในปี พ.ศ.2543 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (แผน ก)
      ในปี พ.ศ.2544 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (แผน ก) และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรได้แยกออกไปเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      ในปี พ.ศ.2545 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอัตโนมัติ (นานาชาติ) (แผน ก)
      ในปี พ.ศ.2547 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (แผน ข)
      ในปี พ.ศ.2548 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (แผน ก) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวัสดุ
      ในปี พ.ศ.2550 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมการจัดการ (แผน ก)
      ในปี พ.ศ.2551 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงสร้้างและการพัฒนาผังเมือง (แผน ข) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (แผนก)
      ในปี พ.ศ.2552 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
      ในปี พ.ศ.2556 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      ในปี พ.ศ.2558 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภับพิบัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
      ในปี พ.ศ.2560 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Timeline

พ.ศ.2537 (1994)

1994: จัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกับการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมอุตสาหการ
1994: เปิดทำการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

พ.ศ.2538 (1995)

1995: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1995: เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

พ.ศ.2539 (1996)

1996: ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้น โดยขึ้นอยู่กับภาควิชาวิศวกรรมโยธา

พ.ศ.2540 (1997)

1997: จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ขึ้น
1997: เปิดทำการสอนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
1997: เปิดทำการสอนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2541 (1998)

1998: จัดตั้งโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1998: จัดตั้งโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ
1998: จัดตั้งโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2542 (1999)

พ.ศ.2543 (2000)

2000: เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (แผน ก)

พ.ศ.2544 (2001)

2001: ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (แผน ก)
2001: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรได้แยกออกไปเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พ.ศ.2545 (2002)

พ.ศ.2546 (2003)

พ.ศ.2547 (2004)

2004: ได้เปิดทำการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (แผน ข)

พ.ศ.2548 (2005)

2005: เปิดทำการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (แผน ก)
2005: เปิดทำการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก)
2005: เปิดทำการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก)
2005: เปิดทำการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
2005: เปิดทำการสอน หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ

พ.ศ.2549 (2006)

พ.ศ.2550 (2007)

2007: ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมการจัดการ (แผน ก)

พ.ศ.2551 (2008)

2008: เปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงสร้้างและการพัฒนาผังเมือง (แผน ข)
2008: เปิดทำการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (แผน ก)

พ.ศ.2552 (2009)

2009: เปิดทำการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

พ.ศ.2553 (2010)

พ.ศ.2554 (2011)

2009:ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ โดยคณะได้จัดสรรทุนรองรับนิสิตต่างชาติแลกเปลี่ยนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับทุนการฝึกงานต่างประเทศ IAESTE (1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554)
2009:การจัดตั้งหน่วยวิจัย
2009:พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2009:ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาเอก

พ.ศ.2555 (2012)

2009:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการนำร่องการประกันคุณภาพหลักสูตร ระดับ ASEAN (AUN-QA)(1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555)

พ.ศ.2556 (2013)

2013: เปิดทำการสอนหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2557 (2014)

2015:ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

พ.ศ.2558 (2015)

2015: เปิดทำการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภับพิบัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
2015:ร่วมกับสมาคม Thai Embedded Systems Association: TESA จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอัจฉริยะอัจฉริยะ (ICESIT2015)

พ.ศ.2559 (2016)

พ.ศ.2560 (2017)

2017: เปิดทำการสอนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

พ.ศ.2561 (2018)

2018:เปิดโครงการ Startup and Innovation

พ.ศ.2562 (2019)