อัตลักษณ์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Smart Engineer)

เก่ง ดี มีวินัย เสียสละ กล้านำเสนอ แก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมได้ ทำงานได้ทัน ถือมั่นความกตัญญู และภูมิใจในความเป็นชาติไทย
 

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา

อัตลักษณ์บัณฑิต

ตัวบ่งชี้

1.    เก่งงาน

บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม มีความ รับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นส ความสาเร็จ

 

1. ความสามารถในการนาความรไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
2. มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสยสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี สารสนเทศได้เป็นอย่างดี
4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

2.    เก่งคน

บัณฑิตเป็นผมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตสาธารณะ สามารถทางาน เป็นทีม มีความเข้าใจตนเองและผอื่น

 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว
2. มีจิตสาธารณะ
3. มีความสามารถทางานเป็นทีม
4. มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น

3.    เก่งคิด
บัณฑิตเป็นผมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีทัศนคติ เชิงบวก บูรณาการเชื่อมโยงได้อย่างมีเหตุผล เกิดผลสมฤทธิ์ทาง นวัตกรรม

 

1. มีความคิดริเรมสร้างสรรค์
2. ใฝ่เรียนรู้
3. ทัศนคติเชิงบวก
4. ผลงานนวัตกรรม

4.    เก่งครองชีวิต
บัณฑิตมีความรับผดชอบต่อตนเองและสังคม ใช้ชีวิตอย่าง พอเพียง

 

1. มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน
2. มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข)

5.    เก่งพิชิตปัญหา
บัณฑิตสามารถนาความร และประสบการณ์มาแก้ปัญหาของ ตนเองและสังคมได้

 

1. มีความสามารถในการแก้ปัญหาสวนตัว
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน