บุคลากร

:: นางสาวมณีรัตน์ สีเขียว     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4014

:: นางสาวนิชานาถ พรหมประเสริฐ     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4011

1. ดำเนินการเรื่องซื้อ/จ้างในส่วนของสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาทั้งหมด (บันทึกในระบบบัญชีสามมิติ)
2. ดำเนินการตรวจสอบประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ทุกหน่วยงานภายในคณะ
3. ดำเนินการลงประวัติซ่อมครุภัณฑ์ทุกหน่วยงานภายในคณะ
4. ดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ พร้อมปรับปรุงรายการให้ถูกต้องตามทะเบียน และข้อมูลในระบบ NUDB ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมด
5. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการส่งมอบครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานภายในคณะฯ หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว
6. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเช่าสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะฯ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีคุมวัสดุในส่วนของหน่วยงานภายในคณะฯ ทั้งหมด