บุคลากร
  

:: นายวิสุทธิ์ แก้วป้องปก

     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4124

:: นายศรัณย์ พร้อมเทพ

     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4008

:: นายไตรรงค์ เรืองพิพัฒน์

     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-3967

      ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการใช้งาน การออกแบบ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมไปถึงการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศของคณะทั้งหมด เช่น เว็บไซด์ ระบบฐานข้อมูลคณะให้คำแนะนำ แก่บุคลากรในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และโปรแกรมต่างๆเพื่อนำระบบ ICT มาใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพได้รวมทั้งดูแลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในคณะ เว็บไซต์ : http://web.eng.nu.ac.th/plan/it.php
การใช้งานระบบเครือข่ายภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
    - ตรวจสอบการให้บริการของเครื่องแม่ข่าย
    - ตรวจสอบการให้บริการของระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อสัญญาณ
    - ตรวจสอบการให้บริการของเว็บไซด์
    - ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และสายสัญญาณ
    - จัดสรร ตรวจสอบ การใช้งาน User Account และ Email ของหาวิทยาลัย
    - การให้บริการเว็บไซด์ของคณะฯ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    - ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งานระบบเครือข่ายภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
การใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในสำนักงานเลขานุการฯ
    - ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในคณะฯ
    - ติดตั้งระบบสายสัญญาณระบบเครือข่ายสำหรับการใช้งานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ
    - ติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับการใช้งานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ
    - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
    - ตรวจสอบคุณสมบัติการจัดซื้อเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายในหน่วยงาน
    - จัดทำเอกสารขอซื้อ จัดซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ที่รับผิดชอบของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์
    - ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซด์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
    - ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซด์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    - ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซด์งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
    - ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซด์งานนโนบายและแผน
    - ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซด์หน่วยวิชาการ
    - พัฒนาระบบฐานข้อมูลบทเรียนออนไลน์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
    - ดูแล ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลบทเรียนออนไลน์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
    - ดูแล ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลวิศวกรรมสาร
    - ดูแล ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลข้อสอบสภาวิศวกร
    - ดูแล ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลงานบุคคล
    - ดูแล ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณ
    - ดูแล ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลนิสิตฝึกงานออนไลน์
    - ดูแล ปรับปรุง ระบบทุนการศึกษาออนไลน์
    - ดูแล ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลงานวินัย
    - ดูแล ปรับปรุง ระบบประกันคุณภาพภายใน(SAR Online)
    - ดูแล ปรับปรุง ระบบงานติดตามและประเมินผล
    - จัดทำ Banner และ Popup ต่างๆบนเว็บไซด์คณะ
    - ลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์คณะ
    - ลงข่าวกิจกรรม และภาพบนเว็บไซด์คณะ
ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN609 และ EN616
    - ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Hardware และ Software ห้อง EN609 จำนวน 60 เครื่อง และ ห้อง EN616 จำนวน 80 เครื่อง
    - ดูแล ตรวจสอบโปรเจ็คเตอร์ เครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่อพ่วงสื่อการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    - ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดูแลห้องเรียนอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์
    - ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Hardware และ Software
    - ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง Patch, Update Software และโปรแกรมกำจัดไวรัส รวมทั้งปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
    - ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายภายในห้องเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    - จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับงานประชุม สัมมนางานลงทะเบียนที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะร้องขอ
    - สำเนาโปรแกรมลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ให้แก่ผู้ร้องขอ
    - ทดสอบการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นใหม่
    - ประสานงานกับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร
    - กรรมการระบบฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร