หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาวิศวกรรมเครื่องประดับ (Jewelry Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สถาบัน Politecnico di Torino Sede di Alessandria ประเทศอิตาลี จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาวิศวกรรมเครื่องประดับ (Jewelry Engineering) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้

  1. การศึกษาถึงคุณสมบัติของวัสดุในกระบวนการหล่อเครื่องประดับ
  2. การจำลองกระบวนการหล่อเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3. การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototyping
  4. วัสดุและกระบวนการผลิตเครื่องประดับด้วยนวัตกรรมใหม่

โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Politecnico di Torino Sede di Alessandria ประเทศอิตาลี ซึ่งมีผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมวัสดุ กระบวนการหล่อ และเทคนิคการผลิตเครื่องประดับ เป็นผู้บรรยายและมีล่ามแปลเป็นภาษาไทย ในวันที่ 12-17 กันยายน 2555

สถานที่จัดการฝึกอบรม: มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร อาคารเวฟเพลส ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ (ทางเข้าอาคารเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต)

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิศวกรรมเครื่องประดับ และตารางการฝึกอบรม สามารถเข้าดูได้ที่เวปไซต์ของสาขาวิศวกรรมเครื่องประดับ (Jewelry Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://web.eng.nu.ac.th/jewelryengineering/ 

 
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055-964255 หรือทางอีเมล์  somlakw@nu.ac.th