หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

DR. DUSSADEE SATIRASETTHAVEE
ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี


Contact : dussadees@nu.ac.th
Phone : 0-5596-4051, 0-5596-
Office : -

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

LECTURER. PHAKPHONG HOMNIAM
อาจารย์ภัคพงศ์ หอมเนียม


Contact : phakphongh@nu.ac.th
Phone : 0-5596-4061
Office : CE211

รายชื่ออาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ASST. PROF. DR. PAJAREE THONGSANIT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท


Contact : pajareet@nu.ac.th
Phone : 0-5596-4089
Office : อาคารวิศวกรรมโยธา
DR.SUPAWAN SRIRATTANA
ดร.สุภาวรรณ ศรีรัตนา


Contact : supawan.srirat@gmail.com
Phone : 055964099
Office : CE430
DR. KUMPON SUBSOMBOON
ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์


Contact : kumpon@nu.ac.th
Phone : 0-5596-4084
Office : -
LECTURER. BOONPHOL MEECHAIYO
อาจารย์บุญพล มีไชโย


Contact : boonponm@nu.ac.th
Phone : 0-5596-4062
Office : CE209
DR. KORAKOD NUSIT
ดร.กรกฎ นุสิทธิ์


Contact : korakodn@nu.ac.th
Phone : 0-5596-4065
Office : CE306
DR. PURIPUS SOONTHORNNONDA
ดร.ภูริภัส สุนทรนนท์


Contact : puripuss@nu.ac.th
Phone : 05596
Office : CE206

กลับด้านบน