สรุปผลข้อมูลให้บริการรายเดือน
  ปี เดือน
     
สรุปผลรายรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2561
  ระบบสาธารณูปโภค
จำนวนครั้ง
เปอร์เซนต์
ระบบไฟฟ้า
0
0.00 %
ระบบปรับอากาศ
1
100.00 %
ระบบโทรศัพท์
0
0.00 %
ระบบประปาและสุขภัณฑ์
0
0.00 %
สิ่งก่อสร้างและอาคาร
0
0.00 %
ระบบลิฟท์และอุปกรณ์ดับเพลิง
0
0.00 %
ระบบอาคารฯ อื่นๆ
0
0.00 %
รวม
1
 
 
  คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
จำนวนครั้ง
เปอร์เซนต์
ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1
33.33 %
ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟ์ทแวร์ (Software)
2
66.67 %
ระบบเครื่องพิมพ์ (Printer)
0
0.00 %
ระบบเครื่อข่าย (Network)
0
0.00 %
ระบบคอมฯ อื่นๆ
0
0.00 %
รวม
3
 
 
  โสตทัศนูปกรณ์
จำนวนครั้ง
เปอร์เซนต์
ระบบภาพ
2
50.00 %
ระบบเสียง
1
25.00 %
ระบบโสตฯ อื่นๆ
1
25.00 %
รวม
4