สรุปผลข้อมูลให้บริการรายเดือน
  ปี เดือน
     
สรุปผลรายรายเดือนประจำเดือน มกราคม ปี 2561
  ระบบสาธารณูปโภค
จำนวนครั้ง
เปอร์เซนต์
ระบบไฟฟ้า
3
50.00 %
ระบบปรับอากาศ
0
0.00 %
ระบบโทรศัพท์
1
16.67 %
ระบบประปาและสุขภัณฑ์
1
16.67 %
สิ่งก่อสร้างและอาคาร
0
0.00 %
ระบบลิฟท์และอุปกรณ์ดับเพลิง
0
0.00 %
ระบบอาคารฯ อื่นๆ
1
16.67 %
รวม
6
 
 
  คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
จำนวนครั้ง
เปอร์เซนต์
ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
4
15.38 %
ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟ์ทแวร์ (Software)
10
38.46 %
ระบบเครื่องพิมพ์ (Printer)
4
15.38 %
ระบบเครื่อข่าย (Network)
4
15.38 %
ระบบคอมฯ อื่นๆ
4
15.38 %
รวม
26
 
 
  โสตทัศนูปกรณ์
จำนวนครั้ง
เปอร์เซนต์
ระบบภาพ
3
60.00 %
ระบบเสียง
2
40.00 %
ระบบโสตฯ อื่นๆ
0
0.00 %
รวม
5