สรุปผลข้อมูลให้บริการรายเดือน
  ปี เดือน
     
สรุปผลรายรายเดือนประจำเดือน กันยายน ปี 2560
  ระบบสาธารณูปโภค
จำนวนครั้ง
เปอร์เซนต์
ระบบไฟฟ้า
5
31.25 %
ระบบปรับอากาศ
6
37.50 %
ระบบโทรศัพท์
0
0.00 %
ระบบประปาและสุขภัณฑ์
2
12.50 %
สิ่งก่อสร้างและอาคาร
2
12.50 %
ระบบลิฟท์และอุปกรณ์ดับเพลิง
0
0.00 %
ระบบอาคารฯ อื่นๆ
1
6.25 %
รวม
16
 
 
  คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
จำนวนครั้ง
เปอร์เซนต์
ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
9
34.62 %
ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟ์ทแวร์ (Software)
10
38.46 %
ระบบเครื่องพิมพ์ (Printer)
6
23.08 %
ระบบเครื่อข่าย (Network)
1
3.85 %
ระบบคอมฯ อื่นๆ
0
0.00 %
รวม
26