สรุปผลข้อมูลให้บริการรายเดือน
  ปี เดือน
     
สรุปผลรายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม ปี 2562
  ระบบสาธารณูปโภค
จำนวนครั้ง
เปอร์เซนต์
ระบบไฟฟ้า
0
0.00 %
ระบบปรับอากาศ
0
0.00 %
ระบบโทรศัพท์
0
0.00 %
ระบบประปาและสุขภัณฑ์
0
0.00 %
สิ่งก่อสร้างและอาคาร
0
0.00 %
ระบบลิฟท์และอุปกรณ์ดับเพลิง
0
0.00 %
ระบบอาคารฯ อื่นๆ
0
0.00 %
รวม
0
 
 
  คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
จำนวนครั้ง
เปอร์เซนต์
ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
4
28.57 %
ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟ์ทแวร์ (Software)
2
14.29 %
ระบบเครื่องพิมพ์ (Printer)
5
35.71 %
ระบบเครื่อข่าย (Network)
1
7.14 %
ระบบคอมฯ อื่นๆ
0
0.00 %
รวม
14
 
 
  โสตทัศนูปกรณ์
จำนวนครั้ง
เปอร์เซนต์
ระบบภาพ
0
0.00 %
ระบบเสียง
0
0.00 %
ระบบโสตฯ อื่นๆ
0
0.00 %
รวม
0