คณบดี
 


รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
 รองคณบดี
 


ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท
รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์
 
 


ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
 
 


ผศ.ศิษฎา สิมารักษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 
 


ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสารสนเทศ

 
 
 ผู้ช่วยคณบดี
 


ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
 


อาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
 


ผศ.ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และพัฒนานิสิต
 


ดร.ศลิษา วีรพันธุ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 
 
 หัวหน้าภาควิชา
 ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี

หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
 ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
 


ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
รักษาการหัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 
 
 กรรมการคณะฯ
   
 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 


นางจำรัส ปลากัดทอง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์