คณบดี
 


รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
 รองคณบดี
 


ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท
รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์
 
 


ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
 
 


ผศ.ศิษฎา สิมารักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสารสนเทศ
 
 
 ผู้ช่วยคณบดี
 


อาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
 


ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนางานภูมิทัศน์
 


ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และ
พัฒนานิสิต 


ดร.ธณิกานต์ ธงชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 
 
 หัวหน้าภาควิชา
 ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์

หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
 ผศ.ดร.ภาณุ บูรณจารุกร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
 ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
 


ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 
 
 กรรมการคณะฯ
   
 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 


นางจำรัส ปลากัดทอง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์