คณบดี
 


รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
 รองคณบดี
 


ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท
รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์
 
 


ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
 
 


รศ.ดร.ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 
 


ผศ.ศิษฎา สิมารักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสารสนเทศ

 
 
 ผู้ช่วยคณบดี
 


ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนางานภูมิทัศน์
 


อาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
 


ดร.ธณิกานต์ ธงชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 


ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และพัฒนานิสิต
 
 
 หัวหน้าภาควิชา
 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 ผศ.ดร.ภาณุ บูรณจารุกร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
 ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
 


ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 
 
 กรรมการคณะฯ
   
 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 


นางจำรัส ปลากัดทอง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์