คณบดี
 


รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
 รองคณบดี
 


ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 
 


ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
 


ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
 


ผศ.ศิษฎา สิมารักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 
 
 
 ผู้ช่วยคณบดี
 


ผศ.ดร.สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
 


ผศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 


ดร.นพวรรณ โม้ทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ 


อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 
 
 หัวหน้าภาควิชา
 ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์

หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
 ผศ.ดร.ภาณุ บูรณจารุกร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
 ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
 


ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 
 
 กรรมการคณะฯ
   
 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 


นางจำรัส ปลากัดทอง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์