Personnel Effectively at the Faculty of Engineering, Naresuan University

 จรรยาบรรรวิชาชีพอาจารย์

download

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ พ.ศ. 2549
...................................................................

            โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์เพื่อส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ชื่อเสียง มารยาทอันดีงาม ตลอดจนความประพฤติอันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์และบุคคลทั่วไป
            ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 124/(3/2549) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2549 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อที่ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ พ.ศ. 2549”
ข้อที่ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อที่ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อาจารย์” หมายถึง คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยด้วย
ข้อที่ 4 จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มีดังนี้
(1) อาจารย์พึงlดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป ทั้งทางด้านส่วนตัวและการงาน
(2) อาจารย์พึงสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความาบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจ และปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นธรรม
(3) อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต
(4) อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่โยเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด
(5) อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
(6) อาจารย์พึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
(7) อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ ส่งเสริม และเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
(8) อาจารย์พึงสร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
(9) อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ
ข้อที่ 5 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รักษาการตามข้อบังคับนี้เพื่อการนี้ให้มีอำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัยได้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด


ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2549       
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร             


แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. อาจารย์พึงดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไปทั้งด้านส่วนตัวและการงานแนวปฏิบัติ
1. รักและศรัทธาต่อวิชาชีพอาจารย์
2. พูดจาสุภาพและสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับศิษย์และสังคม
3. กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามจารีตประเพณีอันดีงาม
2. อาจารย์พึงสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจ และปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมี เมตตาและเป็นธรรม
แนวปฏิบัติ
1. เตรียมการสอนและมีความมุ่งมั่นในการสอน
2. ให้ความเป็นกันเอง ่วยเหลือและส่งเสริมให้กำลังใจศิษย์ ช
3. ให้ความเมตตาและเป็นธรรมกับศิษย์
3. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต
แนวปฏิบัติ
1. ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
4. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด
แนวปฏิบัติ
1. เสนอผลงานหรือให้ความเห็นทางวิชาการตามความเป็นจริงที่ค้นพบ
2. ไม่รับหรือแสวงหาอามิสสินจ้าง หรือผลประโยชน์อันมิควรจากศิษย์
3. ไม่ใช้ศิษย์เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ให้กับตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณี
5. อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
แนวปฏิบัติ
1. ใส่ใจศึกษาค้นคว้า ิเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยู่เสมอ ร
2. ศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโดนโลยี
3. นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน
6. อาจารย์พึงละว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
แนวปฏิบัติ
1. ผลงานที่ทำร่วมกันหลายคน ต้องแยกและระบุสัดส่วนของแต่ละคนที่ปฏิบัติร่วมกัน
2. เมื่อนำผลงานของคนอื่นมาใช้ประกอบการจัดทำผลงานของตน ต้องให้เกียรติเจ้าของผลงานโดยการอ้างอิง
7. อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ ส่งเสริม และเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
แนวปฏิบัติ
1. ให้ความร่วมมือ แนะนำ ปรึกษา แก่เพื่อนคณาจารย์ตามโอกาสอันควร
2. ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการต่อกันและกัน
3. ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาหน่วยงานของตนเอง
8. อาจารย์พึงสร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
แนวปฏิบัติ
1. เห็นความสำคัญและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
2. ยกย่องชื่นชมเพื่อนร่วมงานที่ได้รับความก้าวหน้าและหรือประสบความสำเร็จ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
9. อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ
แนวปฏิบัติ
1. ให้ความร่วมมือ แนะนำ ปรึกษา แก่ผู้อื่นตามโอกาสอันควร
2. รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
3. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


**************************

กลับด้านบน