คณะวิศวกรรมศาสตร์ > สมุดโทรศัพท์
 
 + เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

Tips* : กด Ctrl + F แล้วพิมพ์ชื่อบุคคลที่ต้องการค้นหา

Office of the Secretary

 
สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางจำรัส ปลากัดทอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-5596-4013
นางสาวเพ็ญนภาผ่อง อินยงค์ หัวหน้างานธุรการ 0-5596-3963
นางกรรณิกา จำปาทอง ประชาสัมพันธ์และงานธุรการ 0-5596-3961
นายธีรภพ เกตุเพ็ชร      งานธุรการ 0-5596-3962
นายสันติ อโหสิ โสตทัศนศึกษา 0-5596-4020
นายไพโรจน์ อินทศักดิ์ ประชาสัมพันธ์ 0-5596-4016
นายประโพธ พรวนต้นไทร อาคารสถานที่ 0-5596-3960
นายธงชัย เลี่ยมสกุล                 อาคารสถานที่ 0-5596-3960
นายยม ปานมณี อาคารสถานที่ 0-5596-3960
นายภัทร ทับพิมล ยานพาหนะ 0-5596-3960
นายใหญ่ เด่นเดี่ยว ยานพาหนะ 0-5596-3960
     
นางสาวอัมพรรัตน์ เหม็นแดง หัวหน้างานการเงินและพัสดุ 0-5596-4022
นางสาวพนารัตน์ กิตติจารุขจร การเงิน 0-5596-4023
นางสาวศุภวรรณ วรนุช การเงิน 0-5596-4023
นางสาวมณีรัตน์ สีเขียว พัสดุ 0-5596-4014
นางสาวนิชานาถ พรหมประเสริฐ พัสดุ 0-5596-4011
นางสาวศรีรัตน์ ทองล้ำ หัวหน้างานนโยบายและแผน 0-5596-3964
นายกฤษฎา บุญศิริยะ บุคคล 0-5596-4024
นางสาวณัฐชา ฮุนพานิช ประกันคุณภาพ/วิจัย 0-5596-4008
นายวิสุทธิ์ แก้วป้องปก เทคโนโลยีสารสนเทศ 0-5596-4124
นายนิรันดร กาบบัว เทคโนโลยีสารสนเทศ 0-5596-4038
นายไตรรงค์ เรืองพิพัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 0-5596-3967
นางสาวทิวาโย ธูปเทียน หัวหน้างานบริการการศึกษา 0-5596-4009
     
นางสาวชาลิสา เมฆสว่าง      บัณฑิตศึกษา  0-5596-4007
นางสาวนุชนารถ แก้วแดง งานบริการการศึกษา 0-5596-4010
นางสาวอัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม หัวหน้างานกิจการนิสิตฯ 0-5596-4018
นางสาวนันทวัน ดีอินทร์               งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 0-5596-4017
นางชุติมา สุดประเสริฐ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 0-5596-4015
     

Department of Civil Engineering

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี stantanee@gmail.com 0-5596-4001
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น sombatc@nu.ac.th 0-5596-4055
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล puangratk@nu.ac.th 0-5596-4100
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ sirichait@nu.ac.th 0-5596-2255, 0-5596-4066
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ dondejt@yahoo.com 0-5596-4126, 0-5596-4129
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท pajareethongsanit@yahoo.com 0-5596-4033
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วิมล แตะกระโทก tipwimoltot@gmail.com 0-5596-4064
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก taekratt@gmail.com 0-5596-4067
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ saranagonh@nu.ac.th 0-5596-4088
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ sasikorn@gmail.com 0-5596-4053
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ pomphenrat@gmail.com 0-5596-4057
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา wilawank1@gmail.com 4842, 4224
ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา rattapoohmp@nu.ac.th 0-5596-4058
ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง pop_civil@hotmail.com 055-964027
ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ kumpons@gmail.com 0-5596-4089
ดร.ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย tanawat.ponpitakchai@gmail.com 0-5596-4030
อาจารย์วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น waranglucks@nu.ac.th 0-5596-4059
อาจารย์อำพล เตโชวาณิชย์ ampoltec@hotmail.com 0-5596-4056
อาจารย์บุญพล มีไชโย boonphol@hotmail.com 0-5596-4062
อาจารย์ภัคพงศ์ หอมเนียม phakphong@gmail.com 0-5596-4061
ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี dussadee_s@hotmail.com 0-5596-4051, 0-5596-
ดร.กรกฎ นุสิทธิ์ korakodn@nu.ac.th 0-5596-4065
ดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย ajirapat@gmail.com 0-5596-4056
ดร. ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ songsaks@nu.ac.th -
ดร.ภูริภัส สุนทรนนท์ puripus@gmail.com 05596
ดร.วีรยุทธ ประทุมไชย ong_weerayuth@hotmail.com 055-964073
     

Department of Industrial Engineering

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย ฤตวิรุฬห์ apichairit@yahoo.com 0-5596-4219
รองศาสตราจารย์ ดร. สมร หิรัญประดิษฐกุล samornh@hotmail.com 055-964198
รองศาสตราจารย์ ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน sonkawin@nu.ac.th 0-5596-4170
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ pupongp@nu.ac.th, pupongp@gmail.com 0-5596-4256
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ srisatjav@nu.ac.th 0-5596-4227
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า somlakw@nu.ac.th; somlakwk@gmail.com 0-5596-4223
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิ์งาม สมกุล po_ngarm@hotmail.com 0-5596-4200
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ บูรณจารุกร b_panu@hotmail.com 0-5596-4244
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษฎา สิมารักษ์ ssisda@yahoo.com 0-5596-4250
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนิธิ คำเมือง kpopk@yahoo.com 0-5596-4226
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ isarawut_nui@hotmail.com 0-5596-4245
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุปถัมภ์ นาครักษ์ auppathamn@nu.ac.th 0-5596-4224
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ตองกลิ่น saowalak1@hotmail.com 0-5596-4225
อาจารย์เกตุชนา บุญฤทธิ์ ketchanab@nu.ac.th 0-5596-4207
ดร.ชุลีพรย์ ป่าไร่ chuleepornp@nu.ac.th 0-5596-4228
ดร.ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ sirikarnk@nu.ac.th 0-5596-4268
ดร.นพวรรณ โม้ทอง noppawanm@nu.ac.th 0-5596-4267
ดร.สุธนิตย์ พุทธพนม sutanit@hotmail.com 0-5596-4272
ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ piyananb@nu.ac.th 0-5596-4274
ดร.สุชาดา อยู่แก้ว(อิศราภรณ์) suchadauk@gmail.com 0-5596-4222
ดร.วัฒนชัย เยาวรัตน์ Yaowarat618@hotmail.com 0-5596-4204
อาจารย์อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ arphaphonc@nu.ac.th 0956411521
อาจารย์ธณิกานต์ ธงชัย ttanikan@gmail.com 0-5596-4229
ดร.ภมรรัตน์ จันธรรม pamornratc@nu.ac.th 0-5596-4199
ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล panatpongb@nu.ac.th 055-96-4249
ดร.นฤมล สีพลไกร puy_namon@hotmail.com 055-964202
ดร.วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล weerawumw@nu.ac.th 055964203
ดร.สุทธิพงษ์ ทรงประวัติ suttipongs@nu.ac.th 055964256
ดร.ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ chaitamlongp@nu.ac.th 0-5596-4247
อาจารย์กานต์ ศุภจิตกุล golf_ienu@hotmail.com 0-5596-4208
อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล visaka592@gmail.com 0-5596-4256 และ 0-5596-4255
อาจารย์กฤษณา พูลสวัสดิ์ krisana.p@windowslive.com 0-5596-4206
     

Department of Mechanical Engineering

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี mathanees@nu.ac.th 0-5596-4218
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา กนกจารุวิจิตร koonlaya@gmail.com 0-5596-4210
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ piyanunc@nu.ac.th 0-5596-4215
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมศก วิไลพล patomsok@hotmail.com 0-5596-4261
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค ผูกพันธุ์ sittichokepo@nu.ac.th 0-5596-4259
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา การุญบุญญานันท์ rattanakar@nu.ac.th 0-5596-4183
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา sitphank@nu.ac.th 0-5596-4236
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ไกรทอง kwanchaik@nu.ac.th 0-5596-4239
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นินนาท ราชประดิษฐ์ ninnart@hotmail.com 0-5596-4212
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ สีหะวงษ์ nop_me@hotmail.com 0-5596-4214
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว ananchaiu@nu.ac.th 0-5596-4234
ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ p.putthawong@gmail.com 0-5596-8815
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ choopongc@nu.ac.th 0-5596-4178
ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ punyawanl@nu.ac.th 0-5596-4185
อาจารย์สุรัตน์ ปัญญาแก้ว suratpunyakaew@gmail.com 0-5596-4230
ดร.ศลิษา วีรพันธุ์ salisav@nu.ac.th 0-5596-4182
ดร.ปองพันธ์ โอทกานนท์ opongpun@nu.ac.th 0-5596-4238
ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย sumeth@nu.ac.th 0-5596-4238
     

Department of Electrical and Computer Engineering

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง paisarnmu@nu.ac.th 0-5596-4354
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น sucharty@nu.ac.th 055 96 4377
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต มาลากร tanitm@nu.ac.th 0-5596-4353
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา suwitki@gmail.com 0-5596-4356
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เมธีวรัญญู thawatchaim@nu.ac.th 055-96-4344
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห akaraphuntv@gmail.com 0-5596-4323
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล panomkhawnr@nu.ac.th 0878067807
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา surachetka@nu.ac.th 0-5596-4357
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพัทธ์ จันทรมินทร์ niphatj@nu.ac.th 0-5596-4390
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ Official.email@ymail.com 0-5596-4369
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช sompornru@hotmail.com 0-5596-4338
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ พลพิทักษ์ชัย supawanpo@nu.ac.th 0-5596-4381
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุฑิตา สงฆ์จันทร์ mutitasj@gmail.com 0-5596-4339
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์ panusn@nu.ac.th 0-5596-4367, 0-5596-4109
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เดชะศิลารักษ์ dsiriporn@hotmail.com, siripornd@nu.ac.th 055964398
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะ supannikayo@nu.ac.th 0-5596-4347
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ piyadanip@nu.ac.th 0-5596-4322
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน kphongph@hotmail.com 0-5596-4341
ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล phisuta@nu.ac.th 0-5596-4221, 0-5596-4108
อาจารย์แสงชัย มังกรทอง sangchaim@hotmail.com 0-5596-4348
อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ rattapoomw@nu.ac.th 0-5596-4392
ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า woralakk@gmail.com 0-5596-4355
ดร.สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ sarawutw@nu.ac.th 0-5596-4349
ดร.ชัยรัตน์ พินทอง chairatp@nu.ac.th 0-5596-4343
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล suradet@nu.ac.th 0-5596-4391
อาจารย์จิราพร พุกสุข pookjiraporn@yahoo.com 0-5596-4345
อาจารย์เศรษฐา ตั้งค้าวานิช setthzer@hotmail.com 0-5596-4324
อาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม panupongs@nu.ac.th 0-5596-4350
ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ jirawadeep@nu.ac.th 055-96-4351
Mr.Yoseung Kim kingrise@nu.ac.th 055964086
     
กลับด้านบน