บุคลากร
     

:: นายกฤษฎา บุญศิริยะ     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4024

1. รวบรวมข้อมูล จัดทำสรุปรายงานอัตรากำลัง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. สรุปและตรวจสอบวันลาของบุคลากร
4. สรุปข้อมูลการเดินทางไปราชการของบุคลากร
5. จัดทำรายละเอียดทำเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ การเกษียณอายุ เครื่องราชฯ
6. จัดทำและสรุปข้อมูลอาจารย์และบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในเรื่องต่างๆ เช่น การลาศึกษาต่อ การทำวิจัย การเดินทางไปราชการ การโอนย้าย และการลาออก
7. โต้ตอบหนังสือภายใน และภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย