บุคลากร
     

:: นางสาวศรีรัตน์ ทองล้ำ     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-3964

เว็บไซต์ : http://web.eng.nu.ac.th/plan/plan.php
1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายได้ประจำปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. จัดทำแผนกรอบอัตรากำลังของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอมหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ติดตามและประเมินผลโครงการและแผนต่างๆ
5. วิเคราะห์และจัดทำ FTES และ SCH ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลนิสิตใหม่
7. จัดทำรายงานประจำปี
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย