นโยบายคุณภาพ ปี 2561 - กันยายน 2564

    จากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมทั้งแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๙) และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังสี) ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา ๔.๐ อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนฐานของหลักธรรมาธิปไตยและหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง” และข้อมูลพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กล่าวมาในข้อ ๑) และข้อ ๒) มาแล้วนั้น กระผมจึงใคร่ขอนำเสนอแนวทางในการบริหาร จัดการ พัฒนา และขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สามารถผลิตบัณฑิตวิศวกรที่มีคุณลักษณะ เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาติ อย่างมีทิศทางและต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึง ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ สู่การเป็นที่พึงของประชาชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) นโยบาย (Policy) เป้าประสงค์ (Goal) ค่านิยมหลัก (Core Values) และกลยุทธ์สู่เป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

 1. วิสัยทัศน์ (Vision):

  “สร้างวิศวกรให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม พร้อมพัฒนา และส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อให้บัณฑิตสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศที่ยั่งยืนด้วยการบริหารงานยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 2. พันธกิจ (Mission):

  • ๓.๒.๑) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ๓.๒.๒) พัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตในภูมิภาคเหนือตอนล่างและประเทศได้อย่างยั่งยืน
  • ๓.๒.๓) ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
  • ๓.๒.๔) สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศที่ยั่งยืน
  • ๓.๒.๕) บริหารจัดการดำเนินงานเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. นโยบาย (Policy) :

  • ๓.๓.๑) จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยเน้นคุณภาพบัณฑิตและภาวะการมีงานทำเป็นหลัก เน้นการฝึกงานของนิสิตให้ปฏิบัติได้จริง การสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตที่มีการจัดหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการเพิ่มมากขึ้น
  • ๓.๓.๒) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยโดยเน้นการถอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีและสมรรถนะหลักของนักวิจัยมาเชื่อมโยงกับโจทย์วิจัยของประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติฉบับที่ ๑๒
  • ๓.๓.๓) ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น และเผยแพร่ความรู้วิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง
  • ๓.๓.๔) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กว้างขวาง แพร่หลาย ยั่งยืน
  • ๓.๓.๕) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารจัดการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวในการทำงานด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 4. เป้าประสงค์ (Goals) :

  • ๓.๔.๑) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย และภูมิใจในชาติ
  • ๓.๔.๒) มีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นไปสู่การพัฒนาประเทศและตอบโจทย์ภาคเหนือตอนล่าง
  • ๓.๔.๓) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมของประชาชนเพิ่มมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการเรียนรู้มาช่วยจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของประชาชน
  • ๓.๔.๔) มีกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สนองตอบต่อการพัฒนา ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศให้สืบต่ออย่างยั่งยืน
  • ๓.๔.๕) มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. ค่านิยมหลัก (Core Value) :

  มุ่งมั่นทำงานตามหน้าที่
  ตั้งมั่นดี เรียนรู้ และฝึกฝน
  สามัคคี ขยัน และอดทน
  ใส่ใจตน สุจริต จิตบริการ

 นโยบายคุณภาพ ปี 2553 - กันยายน 2561

 

          เพื่อให้ตอบสนองทั้งความท้าทาย ภายใต้ศักยภาพของคณะ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนด นโยบายบริหารและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ มีลักษณะเป็น

          บริหารงานเชิงรุก ที่มีการควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
Good Government based Proactive Management with Total Quality Control

เป้าหมายของคณะ
(๑) เป็นคณะที่มีชื่อเสียงในทางวิชาการ ด้วยมีกระบวนการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลในทุกระดับ ทั้งปริญญาตรี โท และเอก สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และจิตสำนึกในการรับใช้สังคม
(๒) เป็นคณะที่มีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งการให้บริการทาง วิชาการที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าที่ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศหากแต่ยังส่งเสริมการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเป็นธรรมให้กับสังคม
(๓) เป็นคณะที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ มีระบบตรวจสอบประเมินมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ มีความ สมัครสมานสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
(๔) เป็นคณะที่มีความเป็นนานาชาติ ภายใต้วัฒนธรรมไทยที่งดงาม มีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศ มีบรรยากาศทางวิชาการที่มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ มีงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากนานาชาติ มีการส่งเสริมการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่งดงาม
(๕) เป็นคณะที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีบรรยากาศการเรียนรู้ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีสำนักงาน ที่สวยงาม สะอาด ทันสมัย

นโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
          ๑.นโยบายการบริหารการศึกษา
          มีจุดมุ่งหมายที่จะบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับ เป้าหมายของคณะ และ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ที่ตอบสนองชุมชนและสังคมไทย โดยแบ่งเป็นนโยบายทั้งสิ้น ๕ ด้าน ซึ่งมีกรอบมาตรการในแต่ละด้านคือ

นโยบายการบริหารการศึกษา

มาตรการ

๑.๑ นโยบายด้านวิชาการ

- สนับสนุนให้จัดการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐาน สำหรับนิสิตที่เข้าใหม่ ในแต่ละปีการศึกษา
- ส่งเสริมให้อาจารย์ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต
-พัฒนาให้มีระบบสารสนเทศของคณะที่เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์ เพื่อเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
-สนับสนุนให้มีการผลิตเอกสารประกอบการสอนและตำราราคาถูกเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
-ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของอาจารย์ในด้านการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการสอน และเทคนิคการประเมินการเรียนการสอน
- ส่งเสริมให้ภาควิชาวิชา มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้อง กับการพัฒนาประเทศ
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการที่ สอดคล้อง กับการพัฒนาภูมิภาคประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคมีการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นจุดสนับสนุนความเป็นเลิศทางการวิจัย และ ความเป็นนานาชาติ    
-ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในกระบวนการเรียนการสอน           
-ส่งเสริมให้มี การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
-สนับสนุนให้มีการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานสำหรับบัณฑิต

๑.๒ นโยบายด้านการวิจัย

- ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัย และพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย
- ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ สาขา (Think Tank)
- กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และนำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตในเชิงพาณิชย์
- มีระบบจูงใจในการสนับสนุนให้ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี Impact สูงและได้รับการอ้างอิง
- ส่งเสริมการสร้างตัวชี้วัดสำหรับโครงการวิจัยที่ตอบสนองชุมชน และมีผลกระทบในวงกว้าง
- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกและการรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกให้  มากขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะ
- แสวงหาแหล่งทุนภายนอกที่จัดสรรงบวิจัยสำหรับเทคโนโลยีอนาคต
- ปรับปรุงกลไกสนับสนุนการวิจัย และ พัฒนาระบบการค้นหาแนวคิดการวิจัยจากทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

๑.๓ นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

- ส่งเสริม การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสังคมเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ ในรูปแบบ ของการบริการวิชาการ
- จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนให้ความสะดวกแก่ บุคลากรและนิสิต ในการดำเนินกิจกรรมให้บริการวิชาการ แก่สังคม
- ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะและหน่วยงาน
ท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อสร้างให้คณะเป็นที่พึ่งทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ของชุมชน

๑.๔ นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- ส่งเสริมให้เกิด การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน
- ปลูกฝัง สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ

๑.๕ นโยบายด้านการพัฒนานิสิต

 

 

- ส่งเสริมผลงานทางวิชาการของนิสิต
- ปลูกฝัง การสร้างทัศนคติ ความภูมิใจในสถาบัน และ กระตุ้นการสร้างเอกลักษณ์ ของนิสิตที่มีคุญธรรม รู้เท่าทันเทคโนโลยี และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของนิสิต เพื่อให้นิสิตพัฒนาความคิด และความเข้าใจต่อสังคม
- สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการสำหรับนิสิต เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และให้นิสิตสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคุณความดี  ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ เพื่อสร้างตัวอย่างที่ดีด้านคุณธรรมแก่นิสิต
- ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเห็นวัฒนธรรมการเรียนที่เหมาะสม
- สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า
- ส่งเสริมให้มีระบบการให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์


          ๒.นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร
          มีจุดมุ่งหมายที่จะบริหารจัดการ เพื่อให้คณะฯมีโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง มีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบเอื้ออาทร โดยแบ่งเป็นนโยบายทั้งสิ้น ๗ ด้าน ซึ่งมีกรอบมาตรการในแต่ละด้านคือ

นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร

มาตรการ

๒.๑ นโยบายด้านการบริหารจัดการทั่วไป

- ส่งเสริม ให้เกิดพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- ใช้กระบวนการบริหารจัดการที่ครบถ้วนอิงตามหลัก PDCA คือ มีการวางแผน ดำเนินการ ติดตามและธำรงรักษามาตรฐานที่ดี
- ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินภารกิจต่าง ๆ
- ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยจัดให้มี การวิเคราะห์การสิ้นเปลืองทั้งระบบ เพื่อหาแนวทางลดการใช้พลังงาน
- ส่งเสริมทัศนคติ การทำงานแบบเกื้อกูลในทุกหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ของคณะ
- สร้างระบบบริหารจัดการแบบทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ

๒.๒ นโยบายด้านการบริหารงบประมาณ

- ส่งเสริมการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน ในภาควิชาต่างๆ ให้เป็นระบบ และเชื่อมโยงกับส่วนกลางของคณะ
- จัดสรรงบประมาณให้กับภาควิชาอย่างเหมาะสม
- บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตของสาขาต่าง ๆ และจัดทำต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน
- หาแนวทางสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่น

๒.๓ นโยบายด้านการบริหารบุคคล

- จัดให้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาตัวจริง
- จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ
- ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน จัดทำ Job Analysis
- ปรับแนวคิดการทำงานของบุคลากรให้เข้าใจระบบ การประเมินด้วย การวัด Performance base ที่ให้ความเป็นธรรม
- เสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูล
- ส่งเสริมให้มีการกำหนด แนวทางการก้าวหน้าในอาชีพ ( Carrier Path) สำหรับบุคลากรในระดับต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อกระตุ้นการพัฒนาประสิทธิภาพ

๒.๔ นโยบายด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

- ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
- บริหารทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงคุณภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย
- พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการมีส่วนร่วม และการตรวจสอบ ของชุมชนในคณะ

๒.๕ นโยบายด้านการประกันคุณภาพ

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมตัวชี้วัดและเชื่อมโยงฐานข้อมูลหน่วยงาน
- ผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
- ส่งเสริมให้คณะได้รับการรับรองคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ และระดับสากล

๒.๖ นโยบายด้านวิเทศสัมพันธ์

- ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการ ในต่างประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อ พัฒนาไปสู่ ในระดับนานาชาติ
- มีระบบสนับสนุน โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถาบันในต่างประเทศ ที่มีศักยภาพ

๒.๗ นโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- จัดทำแผนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกายภาพภายในคณะ อย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคารอย่างสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการทำงาน และ การเรียนการสอนที่เป็นสุข