Quality Assurance at the Faculty of Engineering, Naresuan University


ภาพกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพล่าสุด...

ภาพงานโครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปี 2559

ภาพงานโครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปี 2559

การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2558

การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2558

การประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ต.ค. 2558

การประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ต.ค. 2558
  ข่าวสารการประกันคุณภาพ
กลับด้านบน