loading

loading...

แสดงเฉพาะทุนที่กำลังเปิดรับ

ไม่ใช่แค่ กทม. แต่ PM 2.5 (และผองเพื่อน) เป็นภัยได้ทุกที่แบบไม่มีพรมแดน : ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์
จากการคัดสรรองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 ในสถานการณ์จะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กับคนในชุมชน
จากการคัดสรรองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2561
นักวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร ชูการพัฒนาทางสายกลาง ประเทศได้ประโยชน์ โดยที่ไม่ต้องเสียสละชีวิตใครอย่างไม่รับผิดชอบด้วยมลพิษที่ปล่อยไป
จากการคัดสรรองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2561
NU MED ระบบพัฒนาบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
จากการคัดสรรองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2561


 

 

  Centre of Excellence Name Director / Contact

1

Centre of Excellence on Environmental Research and Innovation
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์

2

Centre of Excellence on Energy Technology and Environment
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

3

Excellence Center for Sustainability of Health, Environment and Industry
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ / ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์

4

Excellent Center for Road and Railway Innovation
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง
ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

5

Water Resources Research Center
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านทรัพยากรน้ำ
ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์

6

Centre of Excellence for Innovation and Technology for Water Treatment
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดน้ำ
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา

 

  Research Unit Name Director / Contact

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

1

Research Unit for Integrated Natural Resources Remediation and Reclamation: IN3R
หน่วยวิจัยเชิงบูรณาการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนและการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่
ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์

2

Integrated Facility Engineering and Management Research Unit: iFEM
หน่วยวิจัยด้านวิศวกรรมและการจัดการด้านระบบสาธารณูปโภคเชิงบูรณาการ
ผศ.ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์

3

Air Pollution Research Unit
หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะอากาศ
ผศ.ดร. ปาจรีย์ ทองสนิท

4

Energy for Environment Research Unit
หน่วยวิจัยด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์

5

Infrastructure and Transportation Center Research Unit
หน่วยวิจัยด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี

6

Climate Change, Natural Resources and Disaster Research Unit
หน่วยวิจัยด้านการแปรเปลี่ยนภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติ
รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

7

Bridge and Railway Structural Systems Research Unit
หน่วยวิจัยด้านการศึกษาและพัฒนาระบบโครงสร้างสะพานและระบบขนส่งทางราง
ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

8

Concrete Technology Research Unit
หน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีคอนกรีต
ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์

9

Advanced Materials for Energy and Environmental Applications Research Unit
หน่วยวิจัยวัสดุขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา

10

Research Unit for Innovative Construction Materials
หน่วยวิจัยเพื่อนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
ผศ.ดร.พงษ์ธร  จุฬพันธ์ทอง

11

Research Unit for Road Safety
หน่วยวิจัยความปลอดภัยทางถนน
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1

Research Center for Industrial Design, Decision and Development: iD3
หน่วยวิจัยด้านการออกแบบ การตัดสินใจ และการพัฒนาทางอุตสาหการ
ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า

2

Research Unit on Functionalized Material for Chemical, Biochemical and Biomedical Technology
หน่วยวิจัยด้านวัสดุที่มีหน้าที่ใช้งานเฉพาะสำหรับเทคโนโลยีทางเคมี ชีวเคมี และชีวการแพทย์
ดร.นพวรรณ โม้ทอง

3

Centre for Operations Research and Industrial Application : CORIA
หน่วยวิจัยด้านการวิจัยการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ

4

Research Unit for Creative Bio-containers for Sustainable Eco-society : CBC
หน่วยวิจัยภาชนะรองรับทางชีวภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รศ.ดร.สมร หิรัญประดิษฐกุล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1

Development and Research of Innovative Vehicle Engineering: DRIVE
หน่วยพัฒนาและวิจัยทางด้านนวัตกรรมยานยนต์
ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว

2

Research Unit for Innovative Mechanical Engineering Center: i-MechE
ศูนย์นวัตกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา

3

Research Unit for Precision and Medical Engineering Technology (PMET)
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมความเที่ยงตรงและการแพทย์
ดร.สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

1

Analysis and Development of Electric Drives System Research Unit
หน่วยวิจัยด้านการวิเคราะห์และพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห

2

Advance Systems and Software Engineering Research Team: ASSERT
หน่วยวิจัยด้านวิศวกรรมระบบและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล

3

Excellence of Embedded and Ubiquitous System Research Unit : XEUS Lab
หน่วยวิจัยด้านระบบสมองกลฝังตัวและอุปกรณ์อัจฉริยะ
อ.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช

4

Computer Vision and Human Interaction Technologies Laboratory Research Unit: Vision Lab
หน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์และการโต้ตอบกับมนุษย์
ผศ.ดร. พนมขวัญ ริยะมงคล

5

Research Unit for Mechatronics and Industry Laboratory (MI-LAB)
หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านแมคคาทรอนิกส์และอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์

6

Advanced Optical Technology Laboratory (AOT-LAB)
หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีทางแสงขั้นสูง
รศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา

หน่วยบริการ

1

ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา (และสิ่งแวดล้อม)
ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์

2

หน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม
Unit of Startup and Innovation Services : USIS
ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล

3

Social Innovation Driving Unit
หน่วยวิจัยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม
ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์

เฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวรในปี 2563 การบรรยายพิเศษและการสร้างความร่วมมือการวิจัย PFAS and Other Recalcitrant Contaminants

เฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวรในปี 2563 การบรรยายพิเศษและการสร้างความร่วมมือการวิจัย PFAS and Other Recalcitrant Contaminants

เฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวรในปี 2563 วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1

เฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวรในปี 2563 วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th GMSARN International Conference 2019 on Smart Energy, Environment, and Development f or Sustainable GMS ณ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th GMSARN International Conference 2019 on Smart Energy, Environment, and Development f or Sustainable GMS ณ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

บริษัท ไพร์ม แมเนจเม็น โซลูชั่น จํากัด  ขอพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือในการพัฒนาบุคลากรผู้มีความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหการ

บริษัท ไพร์ม แมเนจเม็น โซลูชั่น จํากัด ขอพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือในการพัฒนาบุคลากรผู้มีความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหการ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน InCIT 2019

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน InCIT 2019

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ IEEE Student Membership Supporting Program 2019

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ IEEE Student Membership Supporting Program 2019

ห้างหุ่นส่วน จำกัด ทีเจซัพลาย  และสถาบันไทย-เยอรมัน เข้าพบคณะวิจัยฯ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตรวจดูต้นแบบเครื่องรีดผ้าอัตโมมัติ ซึ่งได้รับทุนจากสถาบันไทย-เยอรมัน

ห้างหุ่นส่วน จำกัด ทีเจซัพลาย และสถาบันไทย-เยอรมัน เข้าพบคณะวิจัยฯ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตรวจดูต้นแบบเครื่องรีดผ้าอัตโมมัติ ซึ่งได้รับทุนจากสถาบันไทย-เยอรมัน

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เข้าดูภาพกิจกรรมด้านวิจัยทั้งหมด... >>


Sliding Boxes and Captions with JQuery

ENMIS

ENMIS (E-Research)
More Information

NRCT

เสนอผลงานวิจัย
More Information

NUEJ

วิศวกรรมสาร
More Information

Summary

สรุปผลการดำเนินงาน
More Information

خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید وی پی ان Google
خرید vpn خرید vpn
خرید vpn Google