loading

loading...

การสกัดสารสำคัญและน้ำมันจากวัตถุดิบทางธรรมชาติฯ โดย ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล
จากการคัดสรรองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2559
สันชะลอความเร็วแบบลดแรงกระแทก โดย อาจารย์สุรเจษฎ์ สุขไชยพร โดย อาจารย์สุรเจษฎ์ สุขไชยพร
จากการคัดสรรองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2559
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางแสง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา และนายสายชล ศรีแป้น
จาก การคัดสรรองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2558
งานวิจัย Level Alarm จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น
จากการคัดสรรองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2556


 

 

  Centre of Excellence Name Director / Contact

1

Centre of Excellence on Environmental Research and Innovation
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.พวงรัตน์  ขจิตวิชยานุกูล

2

Centre of Excellence on Energy Technology and Environment
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

3

Excellence Center for Sustainability of Health, Environment and Industry
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ / ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์

4

Excellent Center for Road and Railway Innovation
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง
ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

5

Water Resources Research Center
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านทรัพยากรน้ำ
ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์

6

Centre of Excellence for Innovation and Technology for Water Treatment
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดน้ำ
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา

 

  Research Unit Name Director / Contact

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

1

Research Unit for Integrated Natural Resources Remediation and Reclamation: IN3R
หน่วยวิจัยเชิงบูรณาการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนและการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่
ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์

2

Integrated Facility Engineering and Management Research Unit: iFEM
หน่วยวิจัยด้านวิศวกรรมและการจัดการด้านระบบสาธารณูปโภคเชิงบูรณาการ
ผศ.ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์

3

Air Pollution Research Unit
หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะอากาศ
ผศ.ดร. ปาจรีย์ ทองสนิท

4

Energy for Environment Research Unit
หน่วยวิจัยด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์

5

Infrastructure and Transportation Center Research Unit
หน่วยวิจัยด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี

6

Climate Change, Natural Resources and Disaster Research Unit
หน่วยวิจัยด้านการแปรเปลี่ยนภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติ
รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

7

Bridge and Railway Structural Systems Research Unit
หน่วยวิจัยด้านการศึกษาและพัฒนาระบบโครงสร้างสะพานและระบบขนส่งทางราง
ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

8

Concrete Technology Research Unit
หน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีคอนกรีต
ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์

9

Advanced Materials for Energy and Environmental Applications Research Unit
หน่วยวิจัยวัสดุขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา

10

Research Unit for Innovative Construction Materials
หน่วยวิจัยเพื่อนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
ผศ.ดร.พงษ์ธร  จุฬพันธ์ทอง

11

Research Unit for Road Safety
หน่วยวิจัยความปลอดภัยทางถนน
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1

Research Center for Industrial Design, Decision and Development: iD3
หน่วยวิจัยด้านการออกแบบ การตัดสินใจ และการพัฒนาทางอุตสาหการ
ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า

2

Research Unit on Functionalized Material for Chemical, Biochemical and Biomedical Technology
หน่วยวิจัยด้านวัสดุที่มีหน้าที่ใช้งานเฉพาะสำหรับเทคโนโลยีทางเคมี ชีวเคมี และชีวการแพทย์
ผศ.ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์

3

Centre for Operations Research and Industrial Application : CORIA
หน่วยวิจัยด้านการวิจัยการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1

Development and Research of Innovative Vehicle Engineering: DRIVE
หน่วยพัฒนาและวิจัยทางด้านนวัตกรรมยานยนต์
ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว

2

Research Unit for Innovative Mechanical Engineering Center: i-MechE
ศูนย์นวัตกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา

3

Research Unit for Precision and Medical Engineering Technology (PMET)
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมความเที่ยงตรงและการแพทย์
ดร.สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

1

Analysis and Development of Electric Drives System Research Unit
หน่วยวิจัยด้านการวิเคราะห์และพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห

2

Advance Systems and Software Engineering Research Team: ASSERT
หน่วยวิจัยด้านวิศวกรรมระบบและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล

3

Excellence of Embedded and Ubiquitous System Research Unit : XEUS Lab
หน่วยวิจัยด้านระบบสมองกลฝังตัวและอุปกรณ์อัจฉริยะ
อ.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช

4

Computer Vision and Human Interaction Technologies Laboratory Research Unit: Vision Lab
หน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์และการโต้ตอบกับมนุษย์
ผศ.ดร. พนมขวัญ ริยะมงคล

5

Research Unit for Mechatronics and Industry Laboratory (MI-LAB)
หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านแมคคาทรอนิกส์และอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์

6

Research Unit for Advance Optical Technology Laboratory (AOT-LAB)
หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีทางแสงชั้นสูง
ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา

ภาพบรรยากาศโครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศโครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย ประจำปี 2560

สถานความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเสวนาวิชาการ และ รับฟังข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 หัวข้อแนวทางการกำหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

สถานความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเสวนาวิชาการ และ รับฟังข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 หัวข้อแนวทางการกำหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบราง ด้วยการวัดการสั่นสะเทือน สำหรับประยุกต์ใช้งานกับระบบรางในไทย(Development of safety and serviceability evaluation system by measurement of vibration

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบราง ด้วยการวัดการสั่นสะเทือน สำหรับประยุกต์ใช้งานกับระบบรางในไทย(Development of safety and serviceability evaluation system by measurement of vibration

เข้าร่วมงาน Smart Rail Congress & Expo 2016

เข้าร่วมงาน Smart Rail Congress & Expo 2016

รายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. (NSTDA)

รายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. (NSTDA)

การประชุมเรื่อง การสร้างมาตรฐานระบบรางของเอเชีย (Asean Rail Standardization)

การประชุมเรื่อง การสร้างมาตรฐานระบบรางของเอเชีย (Asean Rail Standardization)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ครั้งที่ 2 (Focus Group2)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ครั้งที่ 2 (Focus Group2)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Focus Group1)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Focus Group1)

ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เข้าดูภาพกิจกรรมด้านวิจัยทั้งหมด... >>


Sliding Boxes and Captions with JQuery

ENMIS

ENMIS (E-Research)
More Information

NRCT

เสนอผลงานวิจัย
More Information

NUEJ

วิศวกรรมสาร
More Information

Summary

สรุปผลการดำเนินงาน
More Information

خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید کریو خرید فیلتر شکن Google
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید وی پی ان Google
خرید vpn خرید vpn
خرید vpn Google