ปฏิทินการดำเนินงาน

การประกวดโครงงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
Engineering Student Research Day 2013

6 มีนาคม 2557 ณ ลานกิจกรรมใต้อาคารวิศวกรรมโยธา


ปฏิทินการดำเนินงาน

3 มี.ค.57

ส่งไฟล์ต้นฉบับ Poster ผ่านเว็บไซต์ (รายละเอียดขั้นตอนการ Upload file ดูทางเว็บไซต์
http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/researchday2013.php )

5 มี.ค.57

จัดเตรียมสถานที่ (ลานกิจกรรม ใต้อาคารวิศวกรรมโยธา)
โดยให้ผู้เข้าร่วมประกวดมาทำการติดตั้ง Poster และชิ้นงาน (ถ้ามี)
** คณะฯ จะเตรียมบอร์ดสำหรับติด Poster และโต๊ะสำหรับวางชิ้นงาน หรือ อุปกรณ์นำเสนอให้

6 มี.ค.57

การประกวดโครงงาน
นำเสนอโดย Poster และ ชิ้นงาน (ถ้ามี)
การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
  • ประเภทโครงงานพื้นฐานและประยุกต์

กรรมการจะตัดสินรางวัลโครงงานดีเด่น 3 รางวัล สำหรับแต่ละประเภท ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

และมีรางวัล Popular Vote โดยตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้เข้าร่วมงาน ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สถานที่ : ลานกิจกรรม ใต้อาคารวิศวกรรมโยธา
เวลา : 09.00 – 15.00 น.


การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิศวกรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
Engineering Student Research Day 2013

6 มีนาคม 2557 ณ ห้อง CE230 ตึกวิศวกรรมโยธา

ปฏิทินการดำเนินงาน

3 มี.ค.57

ส่ง ไฟล์นำเสนอ ผ่านเว็บไซต์ (รายละเอียดขั้นตอนการ Upload file ดูทางเว็บไซต์
http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/researchday2013.php )

6 มี.ค.57

นำเสนอแบบปากเปล่า คนละไม่เกิน 10 นาที ณ ห้อง Slope 4 ตึกวิศวกรรมโยธา
เวลา 10.00 น.- 15.00 น.
กรรมการจะตัดสินรางวัลจำนวน 3 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลนำเสนอดีเด่น ระดับปริญญาเอก ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลนำเสนอดีเด่น ระดับปริญญาโท ได้รับเงินรางวัล 1,500  บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลบทความยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

และมีรางวัล Popular Vote โดยตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้เข้าร่วมงาน ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 กำหนดการ

กำหนดการ
การประกวดโครงงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ลานกิจกรรมใต้อาคารวิศวกรรมโยธา 

 

09.30 - 12.00 น.

ผู้สนใจเข้าร่วมชมโครงงานนิสิต

12.00 - 13.00 น.       

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น.

พิธีเปิด

13.30 - 16.00 น.
****

คณะกรรมพิจารณาการตัดสินโครงงาน
อาหารว่าง

16.00 - 16.30 น.

พิธีมอบรางวัล และปิดโครงการ

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 


กำหนดการ
การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิศวกรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ห้อง CE230 ตึกวิศวกรรมโยธา

09.00 –  09.30 น.
****

ลงทะเบียน
อาหารว่าง

09.30 – 12.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยทางวิศวกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมพิจารณาการตัดสินผลงานวิจัย

12.00 – 13.00 น.       

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.

พิธีเปิด ณ ลานกิจกรรมใต้อาคารวิศวกรรมโยธา

****

อาหารว่าง

13.30 – 16.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยทางวิศวกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา

16.00 – 16.30 น.

พิธีมอบรางวัล และปิดโครงการ ณ ลานกิจกรรมใต้อาคารวิศวกรรมโยธา

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 
 เกณฑ์การตัดสิน

การประกวดโครงงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
Engineering Student Research Day 2013

 

เกณฑ์การตัดสิน
          พิจารณาโดยคณะกรรมการ โดยดูจาก 2 ส่วน ได้แก่

  1. การนำเสนอ ดูจาก การอธิบาย การตอบคำถาม บุคลิกภาพ (การแต่งกาย) และ โปสเตอร์
  2. โครงงาน ดูจาก ผลลัพธ์ของงาน/ศักยภาพของงาน และ วิธีการดำเนินโครงงาน

หมายเหตุ
1. คณะฯ จะดำเนินการพิมพ์ Poster ให้กับผู้เข้าร่วมประกวด โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องจัดเตรียมไฟล์ต้นฉบับตามรูปแบบที่กำหนดให้ และส่งภายในเวลาที่กำหนด
2. ดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/researchday2013.php

 


การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิศวกรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
Engineering Student Research Day 2013

 

เกณฑ์การตัดสิน
          พิจารณาโดยคณะกรรมการ โดยดูจากการนำเสนอเป็นหลัก ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ การอธิบาย สื่อการนำเสนอ บุคลิกภาพ(การแต่งกาย) การควบคุมเวลา และ การตอบคำถาม

หมายเหตุ
ดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/researchday2013.php

 การรับสมัครผลงาน

อัพโหลดผลงาน 3 มีนาคม 2557 ภายในเวลา 12.00 น.

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครเข้าร่วม


 

-   แบบฟอร์ม Abstact

Download  File :    template_abstract.doc   

 

 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโปสเตอร์  
 รูปตัวอย่างโปสเตอร์  
 กิจกรรมการประกวดโครงงานนิสิต ที่เคยเกิดขึ้น  

การประกวดโครงงานนิสิต 8 ก.พ. 56

การประกวดโครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2555

การประกวดโครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554

การประกวดโครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการประกวดโครงงานวิศวเครื่องกล 8 มี.ค. 2556

โครงการประกวดโครงงานวิศวเครื่องกล 8 มี.ค. 2556

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 3 รางวัล ในการประกวดโครงงานนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 3 รางวัล ในการประกวดโครงงานนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นิสิตวิศวฯ คว้า 2 รางวัลในงานนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 12

นิสิตวิศวฯ คว้า 2 รางวัลในงานนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 12