ระบบการจัดการทุนการศึกษาออนไลน์
E - Engineering Scholarship Management

 

ติดตามข่าวสารทุนสำหรับนิสิต...

 

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้กับ นิสิต จำนวนเงิน  1,150,000 บาท ต่อปี และยังได้รับทุนการศึกษา จากผู้มีอุปการะคุณจากทั้งหน่วยงานภายในภายนอกคณะฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือนิสิตในด้านการศึกษา ดังแสดงรายละเอียด ในตาราง
รายละเอียดของทุนการศึกษา
     

ที่

ชื่อทุนการศึกษา

จำนวนทุน

มูลค่าทุนละ/บาท

ลักษณะทุน

1

เอสโซ่ สมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์

50 ทุน
ทั้งประเทศ

10,000

ไม่ต่อเนื่อง

2

ไทยบริดจสโตน

8 ทุน

35,000

ต่อเนื่อง

3

เทสโก้โลตัส

50 ทุน
ทั้งประเทศ

10,000

ต่อเนื่อง

4

นายประจักษ์ –
นางสาสี่คนตรง

4 ทุน

4,000

ต่อเนื่อง

5

ทุนมหาวิทยาลัย

172 ทุน

ตั้งแต่ 15,000 –
20,000

ไม่ต่อเนื่อง

6

อายิโนะโมะโต๊ะ

25 ทุน
ทั้งประเทศ

50,000

ต่อเนื่อง

7

มูลนิธิอีซูซุ

3 ทุน

20,000

ไม่ต่อเนื่อง

8

ทาคาฮาชิ

6 ทุน

22,000

ต่อเนื่อง

9

เบอร์ลี่ยุคเกอร์

4 ทุน

22,000

ต่อเนื่อง

10

ฮิตาชิ  โกลบอล สตอเรจ

2 ทุน

13,000

ต่อเนื่อง

11

นิวัตรไกรฤกษ์

6 ทุน

20,000

ต่อเนื่อง

12

เครือเจริญโภคภัณฑ์

60 ทุน
ทั้งประเทศ

12,000

ต่อเนื่อง

13

ทุนเวสเทิร์น ดิจิตตอล

2 ทุน

16,500

ต่อเนื่อง

14

ทุนคุณปิเตอร์

2 ทุน

12,000

ต่อเนื่อง

รับสมัครและส่งเอกสาร
-

สัมภาษณ์

-