กิจกรรมนิสิต

ประเภทกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 ที่นิสิตจะต้องเข้าร่วม มีดังนี้

 • 1.Gear Seed ตอน “วิดวะขาเลาะ”
 • 2.ครอบครูพระวิษณุกรรม
 • 3.วิศวกร  วิศวธรรม
 • 4.ปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง
 • 5.ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน
 • 6.ปัจฉิมนิเทศ
 • 7.Sci-tech
 • 8.Entaneer Festival

ประเภทกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ที่นิสิตจะต้องเข้าร่วม มีดังนี้

 • 1.Gear Seed ตอน “พาน้องมายิ้ม”
 • 2.ครอบครูพระวิษณุกรรม
 • 3.วิศวกร  วิศวธรรม
 • 4.ปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง
 • 5.ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน
 • 6.ปัจฉิมนิเทศ
 • 7.Sci-tech
 • 8.Entaneer Festival

ประเภทกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558 ที่นิสิตจะต้องเข้าร่วม มีดังนี้

 • 1.Gear Seed ตอน “ปี้ปะน้อง”
 • 2.ครอบครูพระวิษณุกรรม
 • 3.วิศวกร  วิศวธรรม
 • 4.ปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง
 • 5.ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน
 • 6.ปัจฉิมนิเทศ
 • 7.Sci-tech
 • 8.Entaneer Festival

ประเภทกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 ที่นิสิตจะต้องเข้าร่วม มีดังนี้

1.Gear Seed ตอน “ครั้งแรกของน้อง”
2.ครอบครูพระวิษณุกรรม
3.วิศวกร วิศวธรรม
4.ปฐมนิเทศนิสิตลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง 5.ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน
6.ปัจฉิมนิเทศ
7.Sci-Tech
8.Entaneer Festival