กิจกรรมนิสิต

เอกสารขั้นตอนและแนวปฏิบัติของชมรม (เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2560)

ประเภทกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่นิสิตจะต้องเข้าร่วม มีดังนี้

 • 1.Gear Seed
 • 2.ครอบครูพระวิษณุกรรม
 • 3.วิศวกร  วิศวธรรม
 • 4.Entaneer Festival
 • 5.ปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง
 • 6.มัชฉิมนิเทศ
 • 7.ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน
 • 8.ปัจฉิมนิเทศ

ประเภทกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 ที่นิสิตจะต้องเข้าร่วม มีดังนี้

 • 1.Gear Seed ตอน “รักครั้งใหม่”
 • 2.ครอบครูพระวิษณุกรรม
 • 3.วิศวกร  วิศวธรรม
 • 4.ปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง
 • 5.ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน
 • 6.ปัจฉิมนิเทศ
 • 7.Sci-tech
 • 8.โครงการ 5 ส