หน้าหลัก

สมุดโทรศัพท์
Banner  Hi-light
Upcoming Event
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ผู้สนใจเข้าศึกษา
นิสิตปัจจุบัน - ป.ตรี
นิสิตปัจจุบัน - ป.โท
นิสิตปัจจุบัน - ป.เอก
ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า
ข้อมูลสำหรับบุคลากรภายใน
ข้อมูลสำหรับนักวิจัยและภาคธุรกิจ
แนะนำคณะ
รายงานการประชุม
สายตรงคณบดี
ภารกิจคณบดี
การจัดการความรู้
e-Document
NUEJ - วิศวกรรมสาร
ข้อสอบสภาวิศวกร
Engineering Learning Center
Engineering QA
Center of Excellence + Research Unit

 

เกี่ยวกับนิสิต

 1. ปฏิทินการศึกษา
 2. ระเบียบข้อบังคับ
 3. กิจกรรมนิสิต
 4. การฝึกงาน
 5. ทุนการศึกษา
 6. สายตรง/ ร้องทุกข์/ ข้อเสนอแนะ

การบริการ

 1. ห้องสมุดคณะฯ
 2. บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มของนิสิต
 3. ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา
 4. ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม
 5. หน่วยวิจัยภายในคณะ (Research Unit)

Connect

 1. EN YouTube Channels
 2. EN on Twitter
 3. Join EN on Facebook
 4. EN on iTunes U

News & Alumni

 1. ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 4. กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

EN Department

 1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 2. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 

Other

 1. กีฬาภายในคณะ
 2. กิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. สมัครงาน
 4. การรักษาความปลอดภัยของคณะ

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระบบการรับเข้าศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาพบรรยากาศ
ทุนการศึกษา
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข)

 1. สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
 3. สาขาวิชาการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หน่วยงาน/ภาควิชา

สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งานบริการการศึกษา
  [เว็บไซต์ปี 2009]
 1. หน่วยวิชาการ
 2. หน่วยบัณฑิตศึกษา
 3. หน่วยห้องสมุด
  งานธุรการ
 1. หน่วยสารบรรณ
 2. หน่วยประชาสัมพันธ์
 3. หน่วยอาคารสถานที่
 4. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
  งานการเงินและพัสดุ
 1. หน่วยการเงิน
 2. หน่วยพัสดุ
  งานนโยบายและแผน
  [เว็บไซต์ปี 2009]
 1. หน่วยนโยบายและแผน
 2. หน่วยสนับสนุนการวิจัย
 3. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. หน่วยบุคคล
 5. หน่วยตรวจสอบภายใน
 6. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 7. หน่วยบริการวิชาการ
  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  [เว็บไซต์ปี 2009]
 1. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หน่วยงาน/ภาควิชา

 1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา*
 2. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ*
 3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล*
 4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์*
 5. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
 6. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 7. ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม
 8. ศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม

 

ระบบสารสนเทศ

Useful Link

 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจผู้บริหาร (ของมหาวิทยาลัย)
 2. ระบบประกันคุณภาพภายในคณะ
 3. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 4. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 5. ระบบฐานข้อมูลนิสิตฝึกงาน
 6. ระบบจัดการทุนการศึกษาออนไลน์

ระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. ระบบฐานข้อมูลวิจัย (E-Research)
 2. ระบบฐานข้อมูลบุคลากร (E-profiles)
 3. ระบบประกันคุณภาพ (SAR-Online)
 4. ระบบฐานข้อมูลวิชาการ (E-Academic)
 5. เอกสารออนไลน์ (E-Document)
 6. ระบบติดตามแผนออนไลน์ (E-Planning)
 7. ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ (E-Supplies)