หน่วยงาน : งานธุรการ | งานการเงินและพัสดุ | งานนโยบายและแผน | งานบริการการศึกษา
| งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม | งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
 


นางจำรัส ปลากัดทอง
ผู้บริหาร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
0-5596-4013
 
 
 
 
 

นางสาวเพ็ญนภาผ่อง อินยงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานธุรการ
0-5596-3963
 
 


นางกรรณิกา จำปาทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-3961
 


นายสันติ อโหสิ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
0-5596-4020


นายประโพธ พรวนต้นไทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-3960
 


นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4095
 


นางสาวทัศพร กนกพารา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4104
 


นางสาวฐิติภรณ์ โตจุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4256
 


นางสาววรางคณา วังชากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4231
 


นางสาวแพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4230
 


นางสาวรัชนก แจงป้อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4255
 


นางสาวสารินทร์ เติมสุทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4371
 


นางสุกัญญา ผนึกทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4373
 


นายธงชัย เลี่ยมสกุล
นายช่างเทคนิค
0-5596-3960
 

นายสมบูรณ์ พาสีชา
พนักงานทั่วไป
0-5596-3962
 


นายยม ปานมณี
พนักงานทั่วไป
0-5596-3960
 


นายธีรภพ เกตเพ็ชร
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
0-5596-3960
 


นายจำเนิน ลาวโสม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
0-5596-3960
 


นายภัทร ทับพิมล
พนักงานขับรถยนต์
0-5596-4021
 


นายพรเจตน์ จันทร์สุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์
0-5596-4021
 

 

พรเทพ นาถึง
คนสวน
0-5596-3960
 

นายกฤษณะ ไกรกิจราษฎร์
คนสวน
0-5596-3960
 
 

 
กลับด้านบน
 
 
 

นางสาวอัมพรรัตน์ เหม็นแดง
นักวิชาการเงินและการบัญชี
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
0-5596-4022
 
 


นางสาวพนารัตน์ กิตติจารุขจร
นักวิชาการเงินและการบัญชี
0-5596-4023
 


นางสาวศุภวรรณ วรนุช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4023
 


นางสาวมณีรัตน์ สีเขียว
นักวิชาการพัสดุ
0-5596-4014
 


นางสาวนิชานาถ พรหมประเสริฐ
นักวิชาการพัสดุ
0-5596-4011
 
   
กลับด้านบน
 
 
 

นางสาวศรีรัตน์ ทองล้ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานนโยบายและแผน
0-5596-3964
 
 


นายกฤษฎา บุญศิริยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4024


นายศรัณย์ พร้อมเทพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-5596-4124
 


นายวิสุทธิ์ แก้วป้องปก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-5596-4124
 


นายรัฐวิชญ์ เรืองพิพัฒน์
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
0-5596-3967
 
   
กลับด้านบน
 
 

 

นางสาวทิวาโย ธูปเทียน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริการการศึกษา
0-5596-4009
 
 


นางสาวนุชนารถ แก้วแดง
นักวิชาการศึกษา
0-5596-3951
 


นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง
นักวิชาการศึกษา
0-5596-4007
 
 
กลับด้านบน
 
 


นางสาวณัฐชา ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4092
 


นางกมลชนก กำเนิดนก
นักวิชาการศึกษา
0-5596-4092
 


นายเจษฎา ทองดอนคำ
วิศวกร
(นวัตกรรม)
0-5596-4308
 


นายอภิชาติ สุโยธีธนรัตน์
ช่างเทคนิค
0-5596-3924
 


นายชัยวัฒน์ กล่ำแย้ม
นายช่างเทคนิค
0-5596-3929
 


นายกาลไกล วรินทร์
ช่างเทคนิค
0-5596-3929
 


นางวิชญา อิ่มกระจ่าง
นักวิทยาศาสตร์
0-5596-3934
 


นิภาวรรณ จันทะคุณ
นักวิทยาศาสตร์
0-5596-3939
 


นายประเทือง โมราราย
ช่างเทคนิค
0-5596-3908
 


นายธวัชชัย ชุลบุตร
ครูช่าง
0-5596-3905
 


นายรณกฤต แสงผ่อง
ครูช่าง
0-5596-3905
 


นางสาวอิสรีย์ วัตถุภาพ
นักวิทยาศาสตร์
0-5596-3905
 


นางสาวณิชนันทน์ ขวัญสูงเนิน
นักวิทยาศาสตร์
0-5596-3905นายโกศล เหล็กกล้า
นายช่างเทคนิค
0-5596-3914
 


นายเกดิษฐ์ กว้างตระกูล
ครูช่าง
0-5596-3918
 


นายเอกชัย คงธนโภไคย
ครูช่าง
0-5596-3914
 


นายชัชชัย อินเขียน
ครูช่าง
0-5596-3914
 


ว่าที่ร้อยตรี ธานี โกสุม
ครูช่าง
0-5596-4149
 


เผ่าพัฒน์ แสงอบ
นายช่างเทคนิค
0-5596-4149


นางสาวปวันรัตน์ มั่นนุช
ครูช่าง
0-5596-4315


นายกันตินันท์ มากมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-5596-4307
 

มัทรียา ราชบัวศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-5596-4315
   
กลับด้านบน
 
 
 

นางสาวอัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
0-5596-4018
 
 


นางสาวนันทวัน ดีอินทร์
นักวิชาการศึกษา
0-5596-4017
 


นางชุติมา สุดประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4015
 
 
กลับด้านบน