หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา | งานธุรการ | งานนโยบายและแผน | งานการเงินและพัสดุ | งานกิจการนิสิต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 
 
 


นางจำรัส ปลากัดทอง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
0-5596-4013
 
 
 
 
 

นางสาวทิวาโย ธูปเทียน
หัวหน้างานบริการการศึกษา
0-5596-4009
 
 


นางสาวนุชนารถ แก้วแดง
นักวิชาการศึกษา
0-5596-3951
 
นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง
นักวิชาการศึกษา
0-5596-4007
 
กลับด้านบน
 
 
 

นางสาวเพ็ญนภาผ่อง อินยงค์
หัวหน้างานธุรการ
0-5596-3963
 
 


นางกรรณิกา จำปาทอง
ธุรการคณะฯ / ประชาสัมพันธ์
0-5596-3961
 


นายสันติ อโหสิ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
0-5596-4020


นายประโพธ พรวนต้นไทร
อาคารและสถานที่
0-5596-3960
 


นายธงชัย เลี่ยมสกุล
ช่างเทคนิค
0-5596-3960
 


นายยม ปานมณี
ช่างเทคนิค
0-5596-3960
 


นายธีรภพ เกตเพ็ชร
นักการภารโรง
0-5596-3960
 


นายจำเนิน ลาวโสม
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
0-5596-3960
 


นายภัทร ทับพิมล
พนักงานขับรถยนต์
0-5596-4021
 


นายพรเจตน์ จันทร์สุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์
0-5596-4021
 

 

นายสมบูรณ์ พาสีชา
พนักงานทั่วไป
0-5596-3962
 
 
 

 
กลับด้านบน
 
 
 

นางสาวศรีรัตน์ ทองล้ำ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
0-5596-3964
 
 


นางสาวณัฐชา ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วิจัยและประกันคุณภาพ)
0-5596-4092
 


นางกมลชนก กำเนิดนก
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
0-5596-4092
 


นายวิสุทธิ์ แก้วป้องปก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-5596-4124
 


นายศรัณย์ พร้อมเทพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-5596-4124
 


นายรัฐวิชญ์ เรืองพิพัฒน์
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
0-5596-3967
 


นายกฤษฎา บุญศิริยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บุคคล)
0-5596-4024
กลับด้านบน
 
 
 

นางสาวอัมพรรัตน์ เหม็นแดง
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
0-5596-4022
 
 


นางสาวพนารัตน์ กิตติจารุขจร
นักวิชาการเงินและการบัญชี
0-5596-4023
 


นางสาวศุภวรรณ วรนุช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4023
 


นางสาวมณีรัตน์ สีเขียว
นักวิชาการพัสดุ
0-5596-4014
 


นางสาวนิชานาถ พรหมประเสริฐ
นักวิชาการพัสดุ
0-5596-4011
 
   
กลับด้านบน
 
 
 

นางสาวอัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม
หัวหน้ากิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
0-5596-4018
 
 


นางสาวนันทวัน ดีอินทร์
นักวิชาการศึกษา
0-5596-4017
 


นางชุติมา สุดประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4015
 
 
กลับด้านบน
 
 


นายเจษฎา ทองดอนคำ
วิศวกร
0-5596-4308
 
กลับด้านบน
 
 
 

นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4095
 


นางสาวทัศพร กนกพารา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4104
 


นายอภิชาติ สุโยธีธนรัตน์
ครูช่าง
0-5596-3924
 


นายกาลไกล วรินทร์
ครูช่าง
0-5596-3929
 


นายชัยวัฒน์ กล่ำแย้ม
ครูช่าง
0-5596-3929
 


นางวิชญา อิ่มกระจ่าง
นักวิทยาศาสตร์
0-5596-3934
 


นิภาวรรณ จันทะคุณ
นักวิทยาศาสตร์
0-5596-3939
 
 
กลับด้านบน
 
 
 

นางสาวฐิติภรณ์ โตจุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4256
 


นางสาวรัชนก แจงป้อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4255
 


นายประเทือง โมราราย
ครูช่าง
0-5596-3908
 


นายธวัชชัย ชุลบุตร
ครูช่าง
0-5596-3905
 


นายรณกฤต แสงผ่อง
ครูช่าง
0-5596-3905
 


นางสาวอิสรีย์ วัตถุภาพ
นักวิทยาศาสตร์
0-5596-3905
 


นางสาวณิชนันทน์ ขวัญสูงเนิน
นักวิทยาศาสตร์
0-5596-3905

 
กลับด้านบน
 
 
 

นางสาววรางคณา วังชากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4231
 


นางสาวแพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4230
 


นายโกศล เหล็กกล้า
ครูช่าง
0-5596-3914
 


นายเกดิษฐ์ กว้างตระกูล
ครูช่าง
0-5596-3918
 


นายวาฤทธิ์ ภมร
ครูช่าง
0-5596-3914
 


นายเอกชัย คงธนโภไคย
ครูช่าง
0-5596-3914
 
   
กลับด้านบน
 
 
 

นางสาวสารินทร์ เติมสุทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4371
 


นางสุกัญญา ผนึกทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4373
 


นายกันตินันท์ มากมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-5596-4307
 

มัทรียา ราชบัวศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-5596-4315


นางสาวปวันรัตน์ มั่นนุช
ครู
0-5596-4315


ว่าที่ร้อยตรี ธานี โกสุม
ครู
0-5596-4149
 


เผ่าพัฒน์ แสงอบ
ครู
0-5596-4149
 
กลับด้านบน