ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน
รองศาสตราจารย์ 8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26
อาจารย์ 69
รวม 103

  Last update 18/02/2014
 
 
 

 
สายวิชาการ สายปฏิบัติการ รวม
ข้าราชการ 44 6 50
พนักงานมหาวิทยาลัย 53 23 76
พนักงานราชการ 0 6 6
พนักงานเงินรายได้ 0 19 19
ลูกจ้างประจำ 0 2 2
รวม 97 56 153

  Last update 31/08/2011