ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download : 1217x1224 Color .jpg พื้นหลังขาว
Download : 1217x1224 Color.png พื้นหลังใส


Download : 1217x1224 B&W.png พื้นหลังใส

   

 ตราสัญลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบสี

Download : 1024x768 Color .jpg พื้นหลังขาว
Download : 1024x768 Color.png พื้นหลังใส

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบขาวดำ

Download : 1024x768 B&W .jpg พื้นหลังขาว
Download : 1024x768 B&W .png พื้นหลังใส

   
 ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 20 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบสี

Download : 1024x768 Color .jpg พื้นหลังขาว
Download : 1024x768 Color.png พื้นหลังใส

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบขาวดำ

Download : 1024x768 B&W .jpg พื้นหลังขาว
Download : 1024x768 B&W .png พื้นหลังใส

   
 ตราสัญลักษณ์ ปี 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบสี

 

Download : 866x829 Color .jpg พื้นหลังขาว

Download : 866x829 Color .png พื้นหลังใส

 

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบขาวดำ

 

Download : 866x829 B&W .jpg พื้นหลังขาว

Download : 866x829 B&W .png พื้นหลังใส

   
 ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบสี

 

Download : 1024x672 พื้นหลังเลือดหมู


 

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบขาวดำ

 

Download : 1024x672 พื้นหลังขาว

   
 
      มุ่ง - มั่นพัฒนาวิชาการ
      สู่ - การผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพและคุณธรรม
      ความ - รู้สู่สังคมไทย
      เป็น - ผู้นำด้านวิจัยและเทคโนโลยี
      เลิศ - ล้ำค่าความเป็นไทยดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
 
 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแหล่งรวมและเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมไทยให้นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการแข่งขันได้ในระดับสากล
 
 
      1. สร้างและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม
      2. เสริมสร้างบุคลากรและผลงานวิจัยแบบองค์รวม
      3. สร้างระบบบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
      4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการพึ่งพาตนเอง
 
 
      1. นิสิตมีความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
      2. นิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรม
      3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของทุนทางวัฒนธรรม
      4. อาจารย์มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
      5. คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการบริหารจัดการภายในคณะที่มีประสิทธิภาพ
      6. มีระบบฐานข้อมูลและความพร้อมใช้งานของข้อมูล
      7. มีระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
      8. ผู้รับบริการทางวิชาการได้รับความพึงพอใจ