อังกฤษ   เว็บไซด์ภาษาอังกฤษ
 
     
 
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


ดร.ภาณุ บูรณจารุกร
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 


รศ.ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน


ผศ. ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ


ผศ.ดร.อภิชัย ฤตวิรูฬห์ผศ.ศิษฎา สีมารักษ์

 


ดร.ชัยธำรง พงษ์พัฒนศิริ


ดร.ขวัญนิธิ คำเมือง


ดร.นพวรรณ โม้ทองดร.สุธนิตย์ พุทธพนม

 


ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล


ดร.สมลักษณ์ วรรณนฤมล


ดร.อดิศักดิ์ ไสยสุข


อาจารย์ธนา บุญฤทธิ์
 


อาจารย์เสาวลักษณ์ ตองกลิ่น


อาจารย์โพธิ์งาม รัตนโชติ


อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล


อาจารย์ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
 


อาจารย์ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์


อาจารย์ชุลีพรย์ ป่าไร่


อาจารย์กฤษณา พูลสวัสดิ์


อาจารย์กานต์ ลี่วัฒนายิ่งยงค์
 


อาจารย์ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์


อาจารย์สุชาดา อยู่แก้ว


อาจารย์วัฒนชัย เยาวรัตน์


อาจารย์ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์
 


อาจารย์ธณิกานต์ ธงชัย


อาจารย์อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์


อาจารย์อิศราวุธ ประเสริฐสังข์


อาจารย์มานะ วีรวิกรม
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ที่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-55-964016 โทรสาร : 0-55-964000