Untitled Document
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“ การจัดทำ KM Workshop”


คณะกรรมการสภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยมภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
           ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ตำแหน่ง
ปริญญาเอก สาขา Mechatronics หรือ สาขา  Machine Design
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล
โทร 0-5596-4230-1

อัตลักษณ์ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์   2/May/2555
สรุปโครงการศึกษาดูงาน รายวิชา 302457 วิศวกรมเครื่องจักรกลเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี   2/May/2555
คู่มือปริญญานิพนธ์ฉบับล่าสุด‏   23/Mar/2555
11   29/Jan/2555
ประกาศ เรื่องขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกและบรรจุเพื่อเป็น อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   9/Jun/2554
ประกาศคณะวิศวฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์   30/Nov/2553
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดนวัตกรรม 3R (Reduce Reuse Recycle)   27/Oct/2553
การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล   20/Jul/2553
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ   7/Apr/2553
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก   26/Mar/2553

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-4230
0-5596-4231
โทรสาร 0-5596-4004