ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
Untitled Document
  ประวัติภาควิชา

 

   
 
     
ปรัชญา
พัฒนางานด้านวิชาการสู่ความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
สร้างสรรค์งานวิจัยสู่มาตรฐานสากล ปลูกฝังคุณธรรม
     
ปณิธาน
ผลิตบัณฑิต มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
     
วัตถุประสงค์
  • สร้างวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีทักษะในการปฏิบัติงานทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล
  • สร้างวิศวกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสำนึกในวิชาชีพ
  • อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและ ระดับนานาชาติ
  • มีการให้บริการทางด้านงานเครื่องกลแก่ชุมชนและสังคม สร้างเครือข่ายร่วมมือกับภาคเครื่องกล ในการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000