ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
Untitled Document

โครงงานนิสิต

 
 

การปรับปรุง metering สำหรับใช้วัดแก๊สบริษัท TIG มาบตาพุด
การออกแบบถัง Biofilter

การนำน้ำทิ้งจากการกรองด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิสกลับมาใช้ใหม่
การออกแบบตัวรองรับชิ้นงานอิสระสำหรับฐานฮาร์ดดิสก์ฟูจึทซึ

การปรับปรุงคุรภาพการผลิตในกระบวนการแบงค์
ห้องยิงทราย

การพัฒนาเครื่องเจาะรูยาง
ปัญหาความผืดในการประกอบปั๊มสูญญากาศ รุ่น P772

การเปรียบเทียบค่าประสิทธิผลของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุนที่ใช้อุปกรณ์การทำความร้อนสองแบบ
การจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารงานของผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างในแผนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ดารเพิ่มยอดการผลิตชิ้นส่วนประตูด้านหน้ารถยนต์โดยใช้เครื่องมือจับชิ้นงานแบบอัตโนมัติ
การลดปริมาตรการใช้เชื้อเพลิงโดยการอุ่นอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้

การปรับปรุงประสิทธิภาพของ Jet Condenser
การวางแผนและวิธีการติดตั้งขาแท่นขุดเจาะน้ำมันละก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง

การหาสมรรถนะของคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอเตอร์จากข้ออมูลการทดลอง
การตรวจสอบหม้อไอน้ำสำรอง

แนวทางการออกแบบและติดตั้งท่อไอน้ำแจ็คเก๊ตในอุตสาหกรรม
ออกแบบถังความดันที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน กรณีศึกษาถังบรรจุอากาศ
ความดันสูงที่ใช้ในเครื่องมือควบคุมบริษัท TOC Glycd Co.,Ltd.
การคำนวณภาระการทำความเย็นสำหรับสำนักงานอาร์เอสทาวเวอร์ชันที่ 26
การบำรุงรักษาของอุปกรณ์บดเถ้าหนักโดยใช้ระบบ RCM

การวิเคราะห์ชุดขับเคลื่อนไฮดรอลิกที่ใช้ขับสายพายใต้เตา
การทดสอบสมรรถนะของชุดสารดูดความชื้นแบบถาดที่ผสมมเม็ดทองแดง

การออกแบบโครงสร้างหม้อไอน้ำรุ่น HDR-200 ชนิดสามคลับหลังเปรียกกรณีศึกษา:โรงฆ่าสัตว์
การลดปัญหาการเกิดหลุมรอยบนก้านวาล์วในกระบวนการผลิตลิฟเตอร์วาล์ว

ปัญหาทางเทคนิคและการวิเคราะห์งานบริการเครื่องยนต์การเกษตร
ออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก

การออกแบบและพัฒนาเครื่องร่อนกรระดูกปลา
การเปรียบเทียบระบบปรับอากาศระหว่างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ
เครื่องทำน้ำเย็น กรณีศึกษาอาคารดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การวิเคราะห์อายุการใช้งานของท่อในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่สภาวะต่างๆ
การศึกษาการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศภายในอาคาร

อิทธิพลของออากาศขาเข้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพเครื่องยนต์กังหันก๊าซ
การออกแบบอุปกรณ์สำหรับกระบวนการทดสอบแผ่นตัวอย่าสี

JIG สำหรับตรวจสอบสกรูของผลิตภัณฑ์
การออกแบบและปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในครัว

การระบายอากาศในห้องคอมเพรสเซอร์โดยพัดลม
การวิเคราะห์มูลค่าทางการเงินจากการประหยัดพลังงานจากการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ของปั๊มในระบบทำความเย็น

เครื่องต้นแบบของเครื่องพับแผ่นธาตุแบตเตอรี่
การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชชนิดสพายหลัง

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในเครื่องเชื่อม

      การออกแบบระบบควบคุมแรงตามแนวสัมพัส
เครื่องวัดองศามุมเอียง

การออกแบบแบบจำลองระบบควบคุมแรงกระแทก
การออกแบบและสร้างตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบปรับค่าได้และตายตัว

การศึกษาคุณสมบัติของไบโอดีเซลและสารตั้งต้นพร้อมสร้างเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลขนาดพกพา
การศึกษาลักษณะของการไหลผ่านทรงกระบอกและทรงกลม

การศึกษา Genetic Algorthms ในการหารอยนิ้วมือ
การศึกษาการตกกระทบของเจ็ทแบบราบเรียบด้วยไฟไนท์เอลิเมนต์

การศึกษา Genetic Algorthms การจำแนกเสียง
การศึกษาการไหลเชิงตัวเลขผ่านรอยบุ๋มและรอยนูน

การออกแบบกังหันน้ำแบบใบพัดยึดติดคงที่เพื่อผลิตกำลังไฟฟ้าขนาด 1 กิโลวัตต์
โปรแกรมสำหรับการออกแบบกังหันน้ำขนาดเล็กแบบเพลตัน

การวิเคราะห์สมรรถนะของการนำเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมาใช้เป็นกังหันน้ำขนาดเล็ก
การศึกษาสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดสั่นแบบวงรอบที่วางตัวอยู่ในแนวดิ่งเชิงการทดลอง

การจำลองสมรรถนะของระบบการทำความเย็นแบบดูดซับ
โปรแกรมจำลองสมรรทนะเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศที่มีเทอร์ไซพอน

การวิเคราะห์สมรรถนะและผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการระบายความร้อนในข้าวเปลือกโดยใช้เทอร์โมไซฟอน
การศึกษารูปแบบการไหลภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนที่วางตัวอยู่ในแนวดิ่ง

การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนระบบปรับอากาศจากระบบ chiller เป็น splittype ในอาคารวิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ
การศึกษาและพัฒนาการถ่ายเทความร้อนจาก CPUโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก

การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับทำขนมปั้นสิบ
การจำลองการไหลของเลือดผ่านช่องการไหลระดับไมโครข้องอ 90 องศา

การออกแบบระบบจำลองการควบคุมการทรงตัวของจักรยานล้อเดียว
การจำลองการไหลของหลอดเลือดในท่อลดขนาด

การศึกษาและวิเคราะห์แรงที่กระทำบนใบมีดจอบหมุนพรวนดินในกระบะทรายแห้ง
การสึกหรอของสกรูลำเลียงเมล็ดข้าวของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว

การพัฒนาเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อการเกษตร
การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะถั่วแปจี

การศึกษาสมรรถนะของตู้เย็นแบบดูดกลืนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
การทดสอบสมรรถนะเครื่องหว่านชนิดจานเหวี่ยงหนีศูนย์

การกำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนโครงการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
การออกแบบระบบจำลองการควบคุมการทรงตัวของตุ๊กตาล้มลุก

การออกแบบระบบจำลองการควบคุมแท่งมวลสม่ำเสมอด้วยระบบควบคุมพีไอดี
การออกแบบระบบจำลองการควบคุมตำแหน่งของลูกบอลบนคาน

การสำรวจและประเมินสถานะการจัดกดารพลังงานในปัจจุบันกรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี จำกัด
กรณีศึกษางานเชื่อมโครงสร้างและแท่นเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษา ณ.ไทยนิปปอนสตีลเอ็นจีเนีย แอนด์ คอนสตรั่นชั่น คอร์ปเรชั่น จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดเมล็ดข้าวเปลือก
การศึกษาผลกระทบของอากาศภายนอกต่อสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอเตอร์

การวิเคราะห์ความเสียหายของเกียร์บ็อกในระบบสายพานลำเลียงเหมืองแม่เมาะโดยใช้วิธีวิเคราะห์การสั่นสะพาน
การเปรียบเทียบระบบปรับอากาศระหว่างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนกับเครื่องทำน้ำเย็นกรณีศึกษาอาคารสำนักงานและที่พัก

การศึกษาและการใช้คำสั่งของ Program Catia V5 R16 ในการเขียนแบบขั้นพื้นฐาน
การตรวจสอบชิ้นงานโดยไม่ทำลายด้วยคลื่นความถี่สูงกรณีศึกษาการตรวจสอบรอยเชื่อม

การขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ด้วยรถห่วงบรรทุกและระบบความปลอดภัยในการขนส่ง
ผลของการปรับเปลี่ยนปริมาณลมเย็นต่อสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอเตอร์
 
   
 
 

โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องอัดแผ่นกล้วย
ศึกษาและเปรียบเทียบการสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ

ออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาด 50 ลิตร
สมรรถนะเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ภายใต้การระบายความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์โดยการทำความเย็นแบบระเหย

การศึกษาความเร็วของอากาศที่อีวาปอเรเตอร์ ที่มีผลต่อความสบายเชิงความร้อน สำหรับเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์จากข้อมูลการทดลอง
การออกแบบ สร้าง และวิเคราะห์ชิ้นส่วนส่งถ่ายแรงในระบบกันสะเทือน สำหรับ TSAE Student Formula

ออกแบบและสร้างระบบควบคุมระบบลูกตุ้มผกผัน
โปรแกรมออกแบบขนาดท่อน้ำเย็นและท่อน้ำหล่อเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ

การทดสอบสมรรถนะเครื่องหว่านชนิดจานเหวี่ยงหนีศูนย์ ระยะที่ 2
การวิเคราะห์การกระจายความเค้นในเพลาขับของTSAE Student Formula โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

การวิเคราะห์การใช้พลังงานในระบบปลูกข้าว
การศึกษาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

การปรับปรุงเครื่องเคลือบสารกำจัดศัตรูพืชบนเม็ดทราย
ผลของการกระจายอุณหภูมิในข้าวเปลือกที่มีต่อสมรรถนะการระบายความร้อนในข้าวเปลือกโดยใช้เทอร์โมไซฟอน

การศึกษาผลกระทบของการเกิดไอร้อนยวดยิ่งและของเหลวอัดตัวต่อค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะในระบบการทำความเย็น
ผลของอุณหภูมิส่วนทำระเหยและอัตราการเติมสารทำงานที่มีต่อรูปแบบการไหลภายในเทอร์โมไซฟอนที่วางตัวในแนวดิ่ง

การเขียนโปรแกรมวิเคราะห์อัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพของคอนเดนเซอร์ในระบบปรับอากาศ

ระบบสำรวจโดยใช้เครื่องบินเล็ก
การปรับปรุงเตาหล่อพระเพื่อนำขี้ผึ้งกลับมาใช้ใหม่

   
       
     
        ถ่านอัดแท่งจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส
แบบจำลองการควบคุมระดับน้ำในแท็งก์โดยใช้โปรแกรม LabVIEW

การพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีการประกอบตัวถังรถยนต์น้ำหนักเบา
โปรแกรมวิเคราะห์ความเสียหายของเฟือง

การศึกษารูปแบบการไหลภายในเทอร์โมไซฟอนแบบปิดสองสถานะที่วางตัวในแนวเอียง
ออกแบบระบบควบคุมตำแหน่งของรถเครน

โปรแกรมออกแบบขนาดท่อน้ำเย็นและท่อน้ำหล่อเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ
การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วด้วยคลื่นไมโครเวฟ

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันดินจากเตาผลิตก๊าซแบบไหลขึ้นและไหลลงโดยใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิง
เครื่องปั่นแรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

เครื่องจำลองนิวเมติกส์ของระบบบังคับความเอียงของห้องโดยสารในรถยนต์สามล้อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างเป็นแผ่นทำความเย็นแบบระเหย

เครื่องทำความเย็นแบบระเหยก่อนเข้าชุดคอนเดนเซอร์
การสร้างชุดทดลองอุปกรณ์วัฏจักรสเตอร์ลิง

การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนสำหรับการนำความร้อนทิ้งจากน้ำหล่อเย็นของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำกลับมาใช้ใหม่
การสร้างเสถียรให้กับระบบลูกตุ้มผกผันแบบสองแกน

การกำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนโครงการประหยัดพลังงานกรณีศึกษาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก
การทดสอบสมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดแผ่นเรียบตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 93-97

การสร้างเสถียรให้กับลูกตุ้มล้อเฉื่อย
การออกแบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่ใช้เทอร์โมไซฟอน

การปรับปรุงเครื่องหมุนปอกเปลือกขิงดอง
การทอสอบเครื่องฉีดพ่นสารเคมีแบบสะพายหลังเพื่อหว่านข้าว

การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาวิชาวิศวกรรมการปรับอากาศและการระบายอากาศ
การสร้างแบบหล่อพระขี้ผึ้งด้วยระบบสุญญากาศ

การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องผลิตไบโอดีเซล
การศึกษาการถ่ายเชื้อเพลิงและการติดตั้งระบบถ่ายเชื้อเพลิงแบหัวฉีดที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถฟอร์มูล่า

การวิเคราะห์อากาศพลศาสตร์ของรถ TSAE Student Formular ด้วยวิธี Computerational Fuluid Dynamics (CFD)
การวิเคราะห์วัฏจักรทำความเย็นที่ใช้เครื่องสูบแบบไม่ใช้มอเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระบบควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ด้วยนิวเมติกซ์
ออกแบบและพัฒนาเตาเผาขยะขนาดชุมชน เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า

การออกแบบและสร้างฉนวนเพื่อลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับหม้อต้มก๋วยเตี๋ยว
การสร้างชุดควบคุมความชื้น โดยการปรับอัตราการไหลของอากาศที่อีวาปโปเรเตอร์

การออกแบบระบบหัวฉีดเพื่อใช้กับระบบลำน้ำแบบสมมาตรและราบเรียบ
การปรับปรุงกระบวนการเผาแบบหล่อพระพุทธรูปโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างรถTSAE Student Formular โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
แบบทดสอบและปรับปรุงไถหัวหมูติดรถไถเดินตาม

 
       
         
       
           
           
         
             


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000